提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
嘉絨語西·上寨
四川阿垻州壤塘縣石里鄉二戈武村
1上學tɕi tə n·dzi ɕiə tɕi tə ndzi ɕiə tɕi dzi ɕiə
2落雨mo tə r·tsɿ mo tə rtsɿ mo tsɿ
3落雪khɐ va tə r·dzə khɐ va tə rdzə khɐ va dzə
4不會mə tə m·ȵaŋ mə tə mȵaŋ ȵaŋ
5不在mə tə tɕi mə tə tɕi tɕi
6不懂mə tə ʂ·to ʁaŋ mə tə ʂto ʁaŋ ʂ·to ʁaŋ
7不知道mə tə ʂ·to ʁaŋ mə tə ʂto ʁaŋ ʂ·to ʁaŋ
8不管(怎麼勸)χa tə ɳa ŋu χa tə ɳa ŋu χa ɳa ŋu
9不行mə tə z·ŋə mə tə zŋə ŋə
10不要緊mə tə s·tɕin mə tə stɕin tɕin
11不認識mə tə ʂ·to ʁaŋ mə tə ʂto ʁaŋ ʂ·to ʁaŋ
12人醜tə ʂ·tɕho tə ʂtɕho ʂ·tɕho
13中暑cçɐ tə χ·tsa cçɐ tə χtsa cçɐ χ·tsa
14jua tə z·ɟjə jua tə zɟjə jua ɟjə
15tɕi tə tɕi tə tɕi
16tɕɐ tə ʂ·tɕho tɕɐ tə ʂtɕho tɕɐ ʂ·tɕho
17ʁo z·tə z·tan ʁo ztə ztan ʁo tan
18產崽l·ŋatə vr·ɟjə si lŋatə vrɟjə si ŋa vr·ɟjə si
19tə s·vi[ɣ] tə sviɣ vi[ɣ]
20何時sə tə sə tə
21傷心tə n·dzier vaŋ tə ndzier vaŋ dzier vaŋ
22便宜kuŋ tə zie kuŋ tə zie kuŋ zie
23tə m·kɐ tə mkɐ
24偷聽tə z·ŋə ŋa tə zŋə ŋa ŋə ŋa
25tə r·khu tə rkhu khu
26冷清ʑo tə ma f·tha ʑo tə ma ftha ʑo ma tha
27tə cçə tə cçə cçə
28tə s·cçə[t] tə scçət cçə[t]
29划船r·dziaŋ tə tsaŋ rdziaŋ tə tsaŋ dziaŋ tsaŋ
30剛(好)tə tsa[k] tə tsak tsa[k]
31颳風ʁ·li tə v·zəu ʁli tə vzəu ʁ·li zəu
32勇敢cça tə cçu cça tə cçu cça cçu
33勤快tə ʂ·ko ʁjɛ[l] tə ʂko ʁjɛl ʂ·ko ʁjɛ[l]
34厲害cça tə r·go[t] cça tə rgot cça go[t]
35發冷ʂ·khu m·tɐ tə ʁr·də ʂkhu mtɐ tə ʁrdə ʂ·khu ʁr·
36發情tə ŋ·kor si tə ŋkor si ŋ·kor si
37發愁tə lə lo tə lə lo lo
38顫抖tə m·tshɿ ʁuɐ tə mtshɿ ʁuɐ tshɿ ʁuɐ
39發芽tə l·bə ke[ɣ] tə lbə keɣ ke[ɣ]
40公雞叫tə p·tʂə lə tə ptʂə lə tʂə
41牛叫tə p·tʂɿ lə tə ptʂɿ lə tʂɿ
42狗叫tə rə tə rə
43可以tə z·ŋə tə zŋə ŋə
44可惜tə l·də tə ldə
45號(吹~)tə vɛ tə vɛ
46吃(奶)no tə f·thə no tə fthə no thə
47後悔tə ma n·taŋ tə ma ntaŋ ma taŋ
48味道tə lə lo tə lə lo lo
49呻吟tə z·grə tə zgrə grə
50tə tɕh·və tə tɕhvə tɕh·
51咽氣l·və tə ma lvə tə ma ma
52嗩呐tə vɛ tə vɛ
53喇叭tə vɛ tə vɛ
54困倦n·dʑa[v] tə n·qo qo ndʑav tə nqo qo dʑa[v] qo qo
55墳墓tə shɐ tə shɐ shɐ
56tə ʁ·bu tə ʁbu ʁ·bu
57鴉片煙ȵɐ tə[t] ȵɐ tət ȵɐ [t]
58膽大z·dʑuɐ tə cçhɐ zdʑuɐ tə cçhɐ dʑuɐ cçhɐ
59女陰s·tə stə
60好(看)tə m·cçho[l] tə mcçhol cçho[l]
61tɕi tə tɕi tə tɕi
62學校tɕi tə n·dzi ra tɕi tə ndzi ra tɕi dzi ra
63完全tə cçə tə cçə cçə
64害(人)nə tə m·lun nə tə mlun lun
65害喜ʑi ka tə lo[k] ʑi ka tə lok ʑi ka lo[k]
66家具p·tɕa ʁa tə ra ptɕa ʁa tə ra tɕa ʁa ra
67tə ȵuŋ tə ȵuŋ ȵuŋ
68差不多ə tə tsie ə tə tsie ə tsie
69差一點a tə va a tə va a va
70做何χa tə tan χa tə tan χa tan
71乾淨nə tə[k] nə tək [k]
72虛弱tsha[ɣ] tə z·dər tshaɣ tə zdər tsha[ɣ] dər
73強健tsha[ɣ] tə ji tshaɣ tə ji tsha[ɣ] ji
74心痛z·dʑua tə r·khu zdʑua tə rkhu dʑua khu
75tə ma vaŋ tə ma vaŋ ma vaŋ
76tə l·də tə ldə
77鋒利tə zəu tə zəu zəu
78念書tɕi tə nə ȵin tɕi tə nə ȵin tɕi ȵin
79tə l·ȵan tə lȵan ȵan
80tə ʂ·ko ŋan tə ʂko ŋan ʂ·ko ŋan
81打冷顫tə m·tsɿ kuɐ tə mtsɿ kuɐ tsɿ kuɐ
82打呼嚕tə ɕɐ[m] tə ɕɐm ɕɐ[m]
83脫粒打場tə v·ra[v] tə vrav ra[v]
84扔(投擲)χa zie ʁə tə s·nan χa zie ʁə tə snan χa zie ʁə nan
85腹瀉tə f·ɕɐ[l] tə fɕɐl ɕɐ[l]
86tə tɕin tə tɕin tɕin
87kə χ·tə thə kə χtə thə χ· thə
88斜眼ʁ·ȵiə zər tə s·cçə ʁȵiə zər tə scçə ʁ·ȵiə zər cçə
89tə r·pa tə rpa pa
90斷奶no tə ma fs·tə no tə ma fstə no ma fs·
91方便tə vaŋ tə vaŋ vaŋ
92日出ʁ·bi tə thi ʁbi tə thi ʁ·bi thi
93昨日ji tə s·ȵi ji tə sȵi ji ȵi
94曬穀r·ko tə f·ki rko tə fki ko ki
95tə cça[k] tə cçak cça[k]
96tə χ·tsɐ tə χtsɐ χ·tsɐ
97來不及tə ma vaŋ tə ma vaŋ ma vaŋ
98來得及tə vaŋ tə vaŋ vaŋ
99月經s·tə si stə si si
100几案tɕhua pa tə to tɕhua pa tə to tɕhua pa to
101模糊tə ma ta[k] tə ma tak ma ta[k]
102tə m·kɐ tə mkɐ
103欺負tə z·mɐ s·kuŋ tə zmɐ skuŋ kuŋ
104毒藥tə[ɣ] s·man təɣ sman [ɣ] man
105毒蛇tə v·dʐə[l] tə vdʐəl dʐə[l]
106比賽sə tə r·ɟja[l] sə tə rɟjal ɟja[l]
107沉澱物tə ta tə ta ta
108沒有mə tə ruŋ mə tə ruŋ ruŋ
109醫治tə s·man tə sman man
110tə ma na[v] tə ma nav ma na[v]
111mə tə ʁ·bu mə tə ʁbu ʁ·bu
112味淡tə ma tɕh·və tə ma tɕhvə ma tɕh·
113tə na[v] tə nav na[v]
114清楚tə ta[k] tə tak ta[k]
115ɬ·tə ɬ·thə ɬtə ɬthə ɬ· ɬ·thə
116漂亮tə m·tɕhor tə mtɕhor tɕhor
117漩渦krə tə ʁo lje krə tə ʁo lje krə ʁo lje
118tə n·dʑi va tə ndʑi va dʑi va
119火葬場tə r·tsɐ tə rtsɐ tsɐ
120點頭ʁo tə m·dzɿ kuɐ ʁo tə mdzɿ kuɐ ʁo dzɿ kuɐ
121煙絲tə va n·də r·ma tə va ndə rma va ma
122煙嘴tə tsə[k] jə m·tɕhə tə tsək jə mtɕhə tsə[k] tɕhə
123煙頭tə va ʂ·tshu tə va ʂtshu va ʂ·tshu
124煙斗tə tsə[k] tə tsək tsə[k]
125煙灰tə va fɬ·tɐ tə va fɬtɐ va fɬ·
126煙鍋tə tsə[k] ʁu tə tsək ʁu tsə[k] ʁu
127tə χ·tsɐ tə χtsɐ χ·tsɐ
128熱(水)tə r·za[v] tə rzav za[v]
129熱鬧tə s·cçə[t] tə scçət cçə[t]
130熟悉tə ʂ·to ʁaŋ tə ʂto ʁaŋ ʂ·to ʁaŋ
131反芻ɕi p·tɕan tə n·dʐə[k] ɕi ptɕan tə ndʐək ɕi tɕan dʐə[k]
132牛打架p·tʂo tə χ·sɿ tə χ·sɿ thə ptʂo tə χsɿ tə χsɿ thə tʂo χ·sɿ χ·sɿ thə
133狐臭tə lə lo tə lə lo lo
134tə th·və tə thvə th·
135陌生人thə v·tsi tə ma ʂ·to ʁaŋ thə vtsi tə ma ʂto ʁaŋ thə tsi ma ʂ·to ʁaŋ
136生氣tshə χ·pa tə tsə tshə χpa tə tsə tshə χ·pa tsə
137田岸tə cçhi tə cçhi cçhi
138疏忽大意tʂuŋ tsə[k] tə ma ʁ·dɐ tʂuŋ tsək tə ma ʁdɐ tʂuŋ tsə[k] ma ʁ·
139tə ŋu tə ŋu ŋu
140生病tə ŋo tə ŋo ŋo
141病輕了ŋo a ɬ·tshi tə pən ŋo a ɬtshi tə pən ŋo a ɬ·tshi pən
142tə rjə tə rjə rjə
143痢疾tə f·ɕɛ[l] tə fɕɛl ɕɛ[l]
144tə ma tshɿ tə ma tshɿ ma tshɿ
145瘦(肉)tə ma tshɿ tə ma tshɿ ma tshɿ
146瘦肉p·tɕɛ no mə tə tshə ptɕɛ no mə tə tshə tɕɛ no tshə
147tə tʂuŋ tə tʂuŋ tʂuŋ
148相親tə ʁj·ɟa ʁj·ɟa tə ʁjɟa ʁjɟa ʁj·ɟa ʁj·ɟa
149著急tə pɔ tə pɔ
150tə zie tə zie zie
151tə r·ki tə rki ki
152硬飯za ma tə r·ge za ma tə rge za ma ge
153種稻krə l·də tə vr·də krə ldə tə vrdə krə vr·
154種田l·də tə vr·də ldə tə vrdə vr·
155tə r·pa tə rpa pa
156秤星tə r·pa s·kar ma tə rpa skar ma pa kar ma
157tə p·tʂa tə ptʂa tʂa
158空閒tə vaŋ tə vaŋ vaŋ
159zɐ tə[l] zɐ təl [l]
160紙錢tə ɕo[k] tə ɕok ɕo[k]
161經書tɕie tə tɕie tə tɕie
162牢固tə n·gə[t] tə ngət [t]
163結果to[ɣ] tə p·tʂe[ɣ] toɣ tə ptʂeɣ to[ɣ] tʂe[ɣ]
164老實tə v·tin vɐ tə vtin vɐ tin
165老花眼mi[ɣ] tə m·ba pə si miɣ tə mba pə si mi[ɣ] ba si
166耐用tə n·gə[t] tə ngət [t]
167肥(豬)tə tshɿ tə tshɿ tshɿ
168肥(肉)tə tshɿ tə tshɿ tshɿ
169膽小z·dʑuɐ tə zie zdʑuɐ tə zie dʑuɐ zie
170肥胖tə tshɿ tə tshɿ tshɿ
171tə krɐ lje tə krɐ lje krɐ lje
172tə tɕh·və tə tɕhvə tɕh·
173ʂ·cçɛ cço tə lə lo ʂcçɛ cço tə lə lo ʂ·cçɛ cço lo
174臭蟲tɕa tə pə mə tɕa tə pə mə tɕa
175舒服tə s·cçə[t] tə scçət cçə[t]
176用(錢)tə f·ɕi tə fɕi ɕi
177tə s·ȵua tə sȵua ȵua
178茶杯tɕua tə ra tɕua tə ra tɕua ra
179衣櫥tshə ku tə r·khu ra tshə ku tə rkhu ra tshə ku khu ra
180認得tə s·to ʁən tə sto ʁən to ʁən
181討厭(這人)mə tə r·kaŋ mə tə rkaŋ kaŋ
182討喜(惹人愛)tə r·ga tə rga ga
183貪心shɐ tə f·ɕi shɐ tə fɕi shɐ ɕi
184kuŋ tə cçha kuŋ tə cçha kuŋ cçha
185賭氣tshə χ·pa tə tsə tshə χpa tə tsə tshə χ·pa tsə
186趕路cçɐ wu tə vi cçɐ wu tə vi cçɐ wu vi
187起碼tə tsie tə tsie tsie
188tə n·ɟjə[m] tə nɟjəm ɟjə[m]
189軟飯za ma tə n·və[t] za ma tə nvət za ma [t]
190tə ji tə ji ji
191tə r·za[v] tə rzav za[v]
192tə tɕa ɳi tə tɕa ɳi tɕa ɳi
193近視眼mi[ɣ] tə la[t] si miɣ tə lat si mi[ɣ] la[t] si
194返回tə ɕin tə ɕin ɕin
195tə tɕa tɕo tə tɕa tɕo tɕa tɕo
196造謠ma ka lje tə f·ɕan ma ka lje tə fɕan ma ka lje ɕan
197tə χ·cçhər tə χcçhər χ·cçhər
198tə z·tər tə ztər tər
199鈍(刀)tə ma zəu tə ma zəu ma zəu
200鍋煙灰tə tsə[k] tə tsək tsə[k]
201tə v·dar tə vdar dar
202tə vaŋ tə vaŋ vaŋ
203陰毛s·tə r·mo stə rmo mo
204陰道s·tə stə
205陌生tə ma ʂ·to ʁaŋ tə ma ʂto ʁaŋ ma ʂ·to ʁaŋ
206tə nə ʁə[t] tə nə ʁət ʁə[t]
207難看tə r·cçho tə rcçho cçho
208難受tə ŋo tə ŋo ŋo
209難過tə n·tsie r·vaŋ tə ntsie rvaŋ tsie vaŋ
210頑皮tə n·go m·ȵa tə ngo mȵa go ȵa
211香煙tə va tə va va
212高(人的)tə cçhɐ tə cçhɐ cçhɐ
213高興tə r·kaŋ tə rkaŋ kaŋ
214鷹爪r·gu[t] tə v·tsə rgut tə vtsə gu[t] tsə
215麻煩tə n·ʁə[t] tə nʁət ʁə[t]
216黑暗tə ʁ·ɳɛ tə ʁɳɛ ʁ·ɳɛ
漢義切字分析10944444333333333333222222 便2222222222222222222222222222222222222221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.98MB 0.018s | 材料如有冒犯通知即刪