提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
木雅語·康定
四川甘孜州康定市朋布西鄉江德村
1上去tə55xə53 tə55xə53 55 53
2上來tə55ʐʌ53 tə55ʐʌ53 55 ʐʌ53
3中午mɛ55tə53 mɛ55tə53 55 53
4中暑tshɛ55pɛ55tə33ŋɛ33 tshɛ55pɛ55tə33ŋɛ33 tshɛ55 55 33 ŋɛ33
5中風sʌ55le55tə55ŋe53 sʌ55le55 tə55ŋe53 55 le55 55 ŋe53
6串門n·dʑʌ55nə55kɛ55tə55xə33 ndʑʌ55nə55 kɛ55 tə55xə33 dʑʌ55 55 55 55 33
7舉(旗)tə55tɕhə53 tə55tɕhə53 55 tɕhə53
8khə33tə55tu33 khə33tə55tu33 khə33 55 tu33
9nʌ33tə55tu33 nʌ33tə55tu33 33 55 tu33
10仰睡n·dʑi33n·dʑə55tə55læ̱55khi33 ndʑi33ndʑə55 tə55læ̱55khi33 dʑi33 dʑə55 55 læ̱55 khi33
11伸(腰)n·dæ̱55ɦɛ55tə53 ndæ̱55 ɦɛ55tə53 dæ̱55 ɦɛ55 53
12做買賣tshɔ̱55tə33dʑʌ33 tshɔ̱55tə33dʑʌ33 tshɔ̱55 33 dʑʌ33
13tə33ku53 tə33ku53 33 ku53
14划拳tɕhɔ̱55dʑɛ55tə33və33 tɕhɔ̱55dʑɛ55tə33və33 tɕhɔ̱55 dʑɛ55 33 33
15刷牆n·dʑʌ55ʐi55-le55tə55mɛ33 ndʑʌ55ʐi55-le55 tə55mɛ33 dʑʌ55 ʐi55 le55 55 33
16tə33tsə55tsʌ53 tə33tsə55tsʌ53 33 tsə55 tsʌ53
17吃午飯mɛ55tə55n·dzə55ɦɛ35n·dzə33 mɛ55tə55 ndzə55 ɦɛ35ndzə33 55 55 dzə55 ɦɛ35 dzə33
18吵架tə55sə33sʌ33 tə55sə33sʌ33 55 33 33
19吹(口哨)si33si55lɛ55lɛ55tə33tə33 si33si55 lɛ55lɛ55tə33tə33 si33 si55 55 55 33 33
20吹牛lʌ̱55tə55ɣi53 lʌ̱55tə55ɣi53 lʌ̱55 55 ɣi53
21告訴tə55tə53 tə55tə53 55 53
22鹹蛋va̱33va̱55tə55khæ̱53 va̱33va̱55 tə55khæ̱53 va̱33 va̱55 55 khæ̱53
23哄(孩)ɕɛ55pɛ55tə33tɕʌ33 ɕɛ55pɛ55tə33tɕʌ33 ɕɛ55 55 33 tɕʌ33
24唱歌lə55tə55və53 lə55tə55və53 55 55 53
25外傷le55tə33ŋɛ55ʐe55thə33væ̱33 le55 tə33ŋɛ55ʐe55th33ə33væ̱33 le55 33 ŋɛ55 ʐe55 thə33 væ̱33
26頭疼ʁa̱55lø55tə55ŋe33 ʁa̱55lø55 tə55ŋe33 ʁa̱55 55 55 ŋe33
27女陰tə55m·bʌ53 tə55mbʌ53 55 53
28抱歉mə55ʐə55tə55tɕə55tsə53 mə55ʐə55tə55tɕə55tsə53 55 ʐə55 55 tɕə55 tsə53
29開水tɕə55tə55tsə33-sə33 tɕə55 tə55tsə33-sə33 tɕə55 55 tsə33 33
30心痛jʌ33tə55ŋe33 jʌ33tə55ŋe33 33 55 ŋe33
31打哈欠vʌ33tə55tɕə33tɕə33 vʌ33tə55tɕə33tɕə33 33 55 tɕə33 tɕə33
32打嗝tə55ke53 tə55ke53 55 ke53
33打架tə55sə55sʌ53 tə55sə55sʌ53 55 55 53
34tə55dɛ53 tə55dɛ53 55 53
35抬頭ʁa̱55lʌ55tə55tɕhə33 ʁa̱55lʌ55 tə55tɕhə33 ʁa̱55 55 55 tɕhə33
36tə55zø53 tə55zø53 55 53
37按照tə55pi53 tə55pi53 55 pi53
38提(水)tə55tɕhə33 tə55tɕhə33 55 tɕhə33
39khə55tə53 khə55tə53 khə55 53
40說謊lʌ̱55tə55ɣi53 lʌ̱55tə55ɣi53 lʌ̱55 55 ɣi53
41播種ɣə33khə55tə33 ɣə33khə55tə33 ɣə33 khə55 33
42數(動詞)tə33dʑʌ53 tə33dʑʌ53 33 dʑʌ53
43施肥ɣə33m·bə55khə55tə33 ɣə33mbə55 khə55tə33 ɣə33 55 khə55 33
44tə55tsʌ53 tə55tsʌ53 55 tsʌ53
45tə55tsʌ53 tə55tsʌ53 55 tsʌ53
46杠棍tə55tɕa̱55ʐʌ55tə33m·bə53 tə55tɕa̱55ʐʌ55 tə33mbə53 55 tɕa̱55 ʐʌ55 33 53
47月經tə55sæ̱55nʌ55ʐʌ33 tə55sæ̱55 nʌ55ʐʌ33 55 sæ̱55 55 ʐʌ33
48tshy55tə33dʑʌ33 tshy55tə33dʑʌ33 tshy55 33 dʑʌ33
49欺負ɲʌ55tshʌ55tə55tɕə53 ɲʌ55tshʌ55 tə55tɕə53 ɲʌ55 tshʌ55 55 tɕə53
50氣味tə55ne53 tə55ne53 55 ne53
51沸水tɕə55tə33tsə33 tɕə55tə33tsə33 tɕə55 33 tsə33
52tɕə55khə33tə33 tɕə55khə33tə33 tɕə55 khə33 33
53tə55tɕhə53 tə55tɕhə53 55 tɕhə53
54tə55tʂi53 tə55tʂi53 55 tʂi53
55牙痛xə55tə33ŋe33 xə55tə33ŋe33 55 33 ŋe33
56牛打架tɕø55tsø55nʌ55tə33ti33 tɕø55tsø55 nʌ55tə33ti33 tɕø55 tsø55 55 33 ti33
57狐臭ʐu55mə33tə33nɛ33 ʐu55mə33tə33nɛ33 ʐu55 33 33 33
58玉米稈ji55mi55tə33m·bə53 ji55mi55 tə33mbə53 ji55 mi55 33 53
59生氣mə55ʐə55tə33tsə33 mə55ʐə55tə33tsə33 55 ʐə55 33 tsə33
60蚊子塊tə33ʐe53 tə33ʐe53 33 ʐe53
61tə33ŋɛ53 tə33ŋɛ53 33 ŋɛ53
62生病tə55ŋɛ55-pi33 tə55ŋɛ55-pi33 55 ŋɛ55 pi33
63著涼tə33ku53 tə33ku53 33 ku53
64稱重tə55tɕhə33 tə55tɕhə33 55 tɕhə33
65穿(衣)tə55ŋ·gə53 tə55ŋgə53 55 ŋ·53
66站立tə55ʐə53 tə55ʐə53 55 ʐə53
67端(碗)tə55zø53 tə55zø53 55 53
68tə33tsi55tʂu33 tə33tsi55tʂu33 33 tsi55 tʂu33
69tə55phe53 tə55phe53 55 phe53
70紡線tə55kə33ʐʌ33 tə55kə33ʐʌ33 55 33 ʐʌ33
71翹(腿)tə55tɕhə33 tə55tɕhə33 55 tɕhə33
72考試dʑy35tə33lɛ33 dʑy35tə33lɛ33 dʑy35 33 33
73肚痛və55lø55tə55ŋɛ33 və55lø55 tə55ŋɛ33 55 55 55 ŋɛ33
74tə33ʐe53 tə33ʐe53 33 ʐe53
75脹(肚)tə55n·dʐi53 tə55ndʐi53 55 dʐi53
76和(麻將贏)tə55n·dʐe53 tə55ndʐe53 55 dʐe53
77腥味ʁʌ̱55tə33ne33 ʁʌ̱55tə33ne33 ʁʌ̱55 33 ne33
78m·bə33tə55ne53 mbə33tə55ne53 33 55 ne53
79節(量詞)tə55m·bə53 tə55mbə53 55 53
80裁判tʂa̱55nɛ55tə55mi33 tʂa̱55nɛ55tə55mi33 tʂa̱55 55 55 mi33
81裂開tə55ʂə53 tə55ʂə53 55 ʂə53
82裝入nʌ55tə33 nʌ55tə33 55 33
83講故事n·dʐɔ̱55tə33tɕə33 ndʐɔ̱55tə33tɕə33 dʐɔ̱55 33 tɕə33
84許願mu55lʌ55tə55dʑʌ53 mu55lʌ55 tə55dʑʌ53 mu55 55 55 dʑʌ53
85說夢話tə55mə33 tə55mə33 55 33
86tə55phe53 tə55phe53 55 phe53
87賭(錢)dʑʌ33tə55tɕə33 dʑʌ33 tə55tɕə33 dʑʌ33 55 tɕə33
88khe55tə33ʐʌ33-sə33 khe55tə33ʐʌ33-sə33 khe55 33 ʐʌ33 33
89起床tə55ʐə53 tə55ʐə53 55 ʐə53
90起碼tə55m·bɛ53 tə55mbɛ53 55 53
91跳起tə55tsʌ33 tə55tsʌ33 55 tsʌ33
92tə55m·bi53 tə55mbi53 55 bi53
93tə55dzʌ53 tə55dzʌ53 55 dzʌ53
94還價qɔ̱55tə55tə53 qɔ̱55tə55tə53 qɔ̱55 55 53
95tə55ʐʌ53 tə55ʐʌ53 55 ʐʌ53
96道歉mə55ʐə55tə55tɕə33tsə33 mə55ʐə55 tə55tɕə33tsə33 55 ʐə55 55 tɕə33 tsə33
97tə33tɕu53 tə33tɕu53 33 tɕu53
98tə55tɕə53 tə55tɕə53 55 tɕə53
99釣竿ɲa̱55zɔ̱55tə33m·bə53 ɲa̱55zɔ̱55 tə33mbə53 ɲa̱55 zɔ̱55 33 53
100悶屁ɕə55tə55ne33 ɕə55 tə55ne33 ɕə55 55 ne33
101陰毛tə55mɔ̱53 tə55mɔ̱53 55 mɔ̱53
102陰道tə55m·bʌ33 tə55mbʌ33 55 33
103ŋ·gɔ̱55ji55tə33tɕʌ33 ŋgɔ̱55ji55 tə33tɕʌ33 ŋ·gɔ̱55 ji55 33 tɕʌ33
漢義切字分析443333222222222222222211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 穿11111111111111111111111111111111111111111 竿11111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.84MB 0.024s | 材料如有冒犯通知即刪