提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
納西語東·格薩拉話
四川攀枝花鹽邊縣格薩拉鄉古德村
1下面na21ke33əʳ21 na21ke33ɚ21 na21 ke33 əʳ21
2書包thəʳ21khi33ba21əʳ33 thɚ21khi33ba21ɚ33 thəʳ21 khi33 ba21 əʳ33
3胡琴əʳ33ˊfu33 ɚ33ˊfu33 əʳ33 fu33
4他們thə21əʳ33 thə21ɚ33 thə21 əʳ33
5一會兒ŋa33khe55əʳ35 ŋa33khe55ɚ35 ŋa33 khe55 əʳ35
6你們ne33əʳ33 ne33ɚ33 ne33 əʳ33
7冰棍pin55ko21əʳ21 pin55ko21ɚ21 pin55 ko21 əʳ21
8剔骨ʂa21əʳ21sa33 ʂa21ɚ21sa33 ʂa21 əʳ21 sa33
9廁所khɑ1dʑe33hei-əʳ21ʑa33kho33 khɑ1dʑe33hei2134ɚ21ʑa33kho33 khɑ1 dʑe33 hei əʳ21 ʑa33 kho33
10口袋ba33əʳ33 ba33ɚ33 ba33 əʳ33
11咱們ɣo33əʳ33 ɣo33ɚ33 ɣo33 əʳ33
12鹹蛋tshe33so55a21ɣəʳ21əʳ33 tshe33so55a21ɣɚ21ɚ33 tshe33 so55 a21 ɣəʳ21 əʳ33
13在…之間əʳ21kɔ21kɔ33kua21gɛ21dʑo35 ɚ21kɔ21kɔ33kua21gɛ21dʑo35 əʳ21 21 33 kua21 21 dʑo35
14在…前əʳ21kɔ21kɔ21kɔ33ɣo21dz21dʑo35 ɚ21kɔ21kɔ21kɔ33ɣo21dz21dʑo35 əʳ21 21 21 33 ɣo21 dz21 dʑo35
15在…後əʳ21kɔ21kɔ33go21tho55dʑo35 ɚ21kɔ21kɔ33go21tho55dʑo35 əʳ21 21 33 go21 tho55 dʑo35
16大家ŋo33əʳ33di21xo33 ŋo33ɚ33di21xo33 ŋo33 əʳ33 di21 xo33
17頭蓋骨ɣɔ21khɔ55ʂa21əʳ21 ɣɔ21khɔ55ʂa21ɚ21 ɣɔ21 khɔ55 ʂa21 əʳ21
18姑娘mu21zo33əʳ33 mu21zo33ɚ33 mu21 zo33 əʳ33
19媒人ȵi21əʳ22bo21 ȵi21ɚ22bo21 ȵi21 əʳ22 bo21
20彎腰kei21ke33əʳ33 kei21ke33ɚ33 kei21 ke33 əʳ33
21我們ŋo33əʳ33 ŋo33ɚ33 ŋo33 əʳ33
22打瞌睡ʐɿ21mu33khɛ33əʳ33dzɿ33 ʐɿ21mu33khɛ33ɚ33dzɿ33 ʐɿ21 mu33 khɛ33 əʳ33 dzɿ33
23抽屜tʂhəu55tʂhəu55əʳ55 tʂhəu55tʂhəu55ɚ55 tʂhəu55 tʂhəu55 əʳ55
24tɕhɿ21tsɿ21əʳ21 tɕhɿ21tsɿ21ɚ21 tɕhɿ21 tsɿ21 əʳ21
25汗斑ʂa21əʳ21 ʂa21ɚ21 ʂa21 əʳ21
26海螺bo21khəʳ21əʳ33 bo21khɚ21ɚ33 bo21 khəʳ21 əʳ33
27靈芝ni21tʂɿ35tɕue21əʳ ni21tʂɿ35tɕue21ɚ ni21 tʂɿ35 tɕue21 əʳ
28照顧əʳ21mɑ33 ɚ21mɑ33 əʳ21 33
29ʑɛ2ɣɔ21əʳ21 ʑɛ2ɣɔ21ɚ21 ʑɛ2 ɣɔ21 əʳ21
30牛虻ʑi21bu21əʳ21 ʑi21bu21ɚ21 ʑi21 bu21 əʳ21
31tʂhua33əʳ33 tʂhua33ɚ33 tʂhua33 əʳ33
32畫眉鳥xua21mɛ21əʳ21 xua21mɛ21ɚ21 xua21 21 əʳ21
33眼角ȵɛ21lɛ21əʳ21kɔ21 ȵɛ21lɛ21ɚ21kɔ21 ȵɛ21 21 əʳ21 21
34秤鉤sa21kæ55kæ55əʳ55 sa21kæ55kæ55ɚ55 sa21 55 55 əʳ55
35稻草sɿ33əʳ33 sɿ33ɚ33 sɿ33 əʳ33
36緊(繩)təʳ33əʳ55təʳ21əʳ21 tɚ33ɚ55tɚ21ɚ21 təʳ33 əʳ55 təʳ21 əʳ21
37老姑娘mu33zo33əʳ33mo33dəʳ33 mu33zo33ɚ33mo33dɚ33 mu33 zo33 əʳ33 mo33 dəʳ33
38肚臍tɕo21mu33khu33əʳ35 tɕo21mu33khu33ɚ35 tɕo21 mu33 khu33 əʳ35
39背心pei21ɕi55əʳ55 pei21ɕi55ɚ55 pei21 ɕi55 əʳ55
40虱卵ɕo21mia21ɣua21əʳ33 ɕo21mia21ɣua21ɚ33 ɕo21 mia21 ɣua21 əʳ33
41蛇洞ʐu21ba21mi33a21khe33əʳ33 ʐu21ba21mi33a21khe33ɚ33 ʐu21 ba21 mi33 a21 khe33 əʳ33
42蛋殼a21əʳ33ʑi21ku21 a21ɚ33ʑi21ku21 a21 əʳ33 ʑi21 ku21
43蛋清a21əʳ22kho33ɕo55 a21ɚ22kho33ɕo55 a21 əʳ22 kho33 ɕo55
44蛋黃a21əʳ33kho33ɕo55 a21ɚ33kho33ɕo55 a21 əʳ33 kho33 ɕo55
45蜻蜓ti33ti33mə33əʳ33 ti33ti33mə33ɚ33 ti33 ti33 33 əʳ33
46bu̱21əʳ21 bu̱21ɚ21 bu̱21 əʳ21
47xa21əʳ33 xa21ɚ33 xa21 əʳ33
48əʳ21kɔ21 ɚ21kɔ21 əʳ21 21
49角落əʳ21kɔ21kɔ33 ɚ21kɔ21kɔ33 əʳ21 21 33
50豆漿nɔ21mu21əʳ21 nɔ21mu21ɚ21 21 mu21 əʳ21
51這些e33ʂɿ55de21əʳ33 e33ʂɿ55de21ɚ33 e33 ʂɿ55 de21 əʳ33
52那些(中指)e33de21əʳ33 e33de21ɚ33 e33 de21 əʳ33
53那些(更遠指)ao33thi33ao33thi33de21əʳ33 ao33thi33ao33thi33de21ɚ33 ao33 thi33 ao33 thi33 de21 əʳ33
54那些(遠指)ao33thi33de21əʳ33 ao33thi33de21ɚ33 ao33 thi33 de21 əʳ33
55銀耳ʑi21əʳ33 ʑi21ɚ33 ʑi21 əʳ33
56土豆ʑɛ33əʳ21lan21 ʑɛ33ɚ21lan21 ʑɛ33 əʳ21 lan21
57折斷(骨)ʂa21əʳ21ˊlɛ33kan ʂa21ɚ21ˊlɛ33kan ʂa21 əʳ21 33 kan
58鳥籠ʑi21ze21ˊta33khe55əʳ33 ʑi21ze21ˊta33khe55ɚ33 ʑi21 ze21 ta33 khe55 əʳ33
59əʳ33 ɚ33 əʳ33
60麥杆mu33zei21əʳ21 mu33zei21ɚ21 mu33 zei21 əʳ21
61鼻洞ȵi21gɛ33a33ka33əʳ33 ȵi21gɛ33a33ka33ɚ33 ȵi21 33 a33 ka33 əʳ33
漢義切字分析4443333222222111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 漿111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.83MB 0.025s | 材料如有冒犯通知即刪