提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
爾瑪語北·維古系
四川阿垻州黑水石碉樓鄉丁寨村
1下來a lə ji a lə ji a ji
2不知道ma lə ma lə ma
3二月ji χ·lə ji χlə ji χ·
4交換lə la lə la la
5神仙r·lə mo[ʂ] rlə moʂ mo[ʂ]
6夥伴guæ r·lə guæ rlə guæ
7低頭qə pa r·lə pæ qə pa rlə pæ pa
8r·lə mə[ʂ] rlə məʂ [ʂ]
9供祭品r·lə mu tɕhi tə rlə mu tɕhi tə mu tɕhi
10借錢diu χ·lə wo diu χlə wo diu χ· wo
11傻人wa zə wa lə wa zə wa lə wa wa
12ʁa lə gua y ʁa lə gua y ʁa gua y
13划拳ji s·pa lə ʁo wəɻ wəɻ ji spa lə ʁo wəɻ wəɻ ji pa ʁo wəɻ wəɻ
14十九ha r·lə[k] ha rlək ha [k]
15起名r·lə mə ʂ·pə rlə mə ʂpə ʂ·
16名字rə lə mə rə lə mə
17吵架rə lə lə me rə lə lə me me
18呻吟kə r·lə r·ki kə rlə rki ki
19啄木鳥lə tʂhua[m] lə tʂhuam tʂhua[m]
20皇帝r·lə mu tʂe rlə mu tʂe mu tʂe
21χ·lə χlə χ·
22土地χ·lə χlə χ·
23χ·lə ʁe χlə ʁe χ· ʁe
24大麥ʐə lə ʐə lə ʐə
25失敗ʁe ʁ·lə ʁe ʁlə ʁe ʁ·
26頭人(寨老)ʂa r·lə gue[m] ʂa rlə guem ʂa gue[m]
27r·lə mə rlə mə
28孔雀ʁ·lə maŋ ʁlə maŋ ʁ· maŋ
29lə zə lə zə
30抱歉ʂ·tə[p] lə mo ʂtəp lə mo ʂ·[p] mo
31小麥ʁə lə ʁə lə ʁə
32弓箭ɕi zə ʁ·lə ɕi zə ʁlə ɕi ʁ·
33手紙ʂ·tə kə ɕa ti lə ʂə ʂtə kə ɕa ti lə ʂə ʂ· ɕa ti ʂə
34手繭ji lə sə ji lə sə ji
35扒(土)χ·lə phəɻ χlə phəɻ χ· phəɻ
36打滾ləu lə ləu lə ləu
37抹布tə χ·lə pha tsə tə χlə pha tsə χ· pha tsə
38r·lə mu ʁo sua ko tshue rlə mu ʁo sua ko tshue mu ʁo sua ko tshue
39指紋ji lə sə ji lə sə ji
40lə la lə la la
41攪拌mæ χæ lə mæ χæ lə χæ
42搓(繩)lə lə lə lə
43搓(麵)
44ʁ·lə mu χ·læ ʁlə mu χlæ ʁ· mu χ·
45撐(傘)χa χ·lə χa χlə χa χ·
46施肥r·lə mi phe tæ rlə mi phe tæ mi phe
47晝夜lə χo lo je dʑa lə χo lo je dʑa χo lo je dʑa
48月底χæ lə ɬə χæ lə ɬə χæ ɬə
49木頭
50木耳pan lə χu pan lə χu pan χu
51松球lə ʂ·pu lə ʂpu ʂ·pu
52松針lə χə se pa lə χə se pa χə se pa
53r·lə pu rlə pu pu
54梳頭kə pa tʂə tʂhe lə kə pa tʂə tʂhe lə pa tʂə tʂhe
55毛蟲bə lə χu pa bə lə χu pa χu pa
56漚肥r·lə mi bə rlə mi bə mi
57rə lə mæ[s] rə lə mæs [s]
58靈芝lə ʂ·pu lə ʂpu ʂ·pu
59灶神mo r·lə mo ʂə mo rlə mo ʂə mo mo ʂə
60煮藥s·pæ lə spæ lə
61爬行(人)lo vu lə lo vu lə lo vu
62犛牛r·lə pə rlə pə
63ʐə lə ʐə lə ʐə
64犁架r·lə guæ ji rlə guæ ji guæ ji
65犁田zə r·lə zə rlə
66皇后r·lə mu tʂe bæ rlə mu tʂe bæ mu tʂe
67瓜果盤ɕir mi e lə phan tsə ɕir mi e lə phan tsə ɕir mi e phan tsə
68蒸桶qha lə dʐə[χ] qha lə dʐəχ qha dʐə[χ]
69r·lə mi rlə mi mi
70眼淚ʁ·lə χə ʁlə χə ʁ· χə
71知道
72石匠qha χ·lə[m] qha χləm qha χ·[m]
73石板ra lə zə ra lə zə ra
74sə r·lə kue sə rlə kue kue
75堿水tɕan lə tsu tɕan lə tsu tɕan tsu
76磨刀石ʁ·kə lə[s] ʁkə ləs ʁ· [s]
77ʁ·lə ʁlə ʁ·
78籬笆χ·lə pə pə χlə pə pə χ·
79篾匠gui χ·lə[m] gui χləm gui χ·[m]
80紅土χ·lə ɕi pu χlə ɕi pu χ· ɕi pu
81lə sə lə sə
82經書mə lə[s] mə ləs [s]
83牢固rə lə guæ ʐə guæ rə lə guæ ʐə guæ guæ ʐə guæ
84綽號rə lə mə maŋ ku ʂ·lu rə lə mə maŋ ku ʂlu maŋ ku ʂ·lu
85翻跟頭kuan lə ʁ·lə kuan lə ʁlə kuan ʁ·
86老天爺mo lə mo ʂə mo lə mo ʂə mo mo ʂə
87耐用ʁ·lə bə ʁlə bə ʁ·
88肥料r·lə mi rlə mi mi
89腘窩lə sə kua dʐe lə sə kua dʐe kua dʐe
90臭蟲bə lə bə χ·tɕi bə lə bə χtɕi χ·tɕi
91老繭ji lə sə ji lə sə ji
92蟻窩di khuæ r·lə pə di khuæ rlə pə di khuæ
93裝入lə le lə le le
94ʁ·lə ʁlə ʁ·
95重孫lə ʂu lə ʂu ʂu
96鍋墊圈ʂa ko gu ɕi lə ʂa ko gu ɕi lə ʂa ko gu ɕi
97ma lə guə ma lə guə ma guə
98麵片ʁa lə[m] ʁa ləm ʁa [m]
99飛蛾tɕhe lə ve dʑa tɕhe lə ve dʑa tɕhe ve dʑa
100骨髓χ·lə χlə χ·
101高興phə lə phə lə phə
102鬼火pe ɕe lə mo wo pe ɕe lə mo wo pe ɕe mo wo
103雞冠花ʁo lə pa ʁo lə pa ʁo pa
104麥杆ʁə lə ɕye[p] ʁə lə ɕyep ʁə ɕye[p]
105麥茬ʁe lə qho ʁe lə qho ʁe qho
漢義切字分析5433333222222222222222222221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.83MB 0.02s | 材料如有冒犯通知即刪