提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
嘉絨語西·上寨
四川阿垻州壤塘縣石里鄉二戈武村
1上半年pə və pə və
2下半年j·d və jd və d
3下游tɕhɐ və tɕhɐ və tɕhɐ
4今年pə və pə və
5伸(手)və than və than than
6侄子tshɐ və tshɐ və tshɐ
7假牙ɕ·və kə p·tʂe ʁə tɕan ɕvə kə ptʂe ʁə tɕan ɕ· tʂe ʁə tɕan
8公驢pu və phu pu və phu pu phu
9刀刃p·tʂɿ zə ɕ·və ptʂɿ zə ɕvə tʂɿ ɕ·
10刨土ʁə s·və rjan ʁə svə rjan ʁə rjan
11刷牙ɕ·və nə r·ʁə[l] ɕvə nə rʁəl ɕ· ʁə[l]
12前年n·dʐə və ndʐə və dʐə
13卯(干支)jo z·və jo zvə jo
14去年jə və jə və
15後年z·ʁo və zʁo və ʁo
16吸(氣)r·və[χ] rvəχ [χ]
17呼氣r·və[k] rvək [k]
18tə tɕh·və tə tɕhvə tɕh·
19咽氣l·və tə ma lvə tə ma ma
20哈氣l·və[k] kə than lvək kə than [k] than
21ŋo və ŋo və ŋo
22外甥tshɐ və tshɐ və tshɐ
23z·və ɕi zvə ɕi ɕi
24掃帚z·və zvə
25tɕ·və tɕvə tɕ·
26擰(乾)tɕ·və lɛ tɕvə lɛ tɕ·
27擰(開)tɕ·və lɛ tɕvə lɛ tɕ·
28r·və[k] nə z·ru run rvək nə zru run [k] ru run
29tɕ·və lɛ tɕvə lɛ tɕ·
30搓(繩)rə r·die və[l] rə rdie vəl die [l]
31r·və rvə
32明年sha və sha və sha
33曾祖父va və va və va
34木勺ʁ·və lo ʁvə lo ʁ· lo
35櫻桃ʁ·və to[k] ʁvə tok ʁ· to[k]
36母驢pu və mu pu və mu pu mu
37每年və və ke[ɣ] və və keɣ ke[ɣ]
38水磨krə ʁ·və krə ʁvə krə ʁ·
39油燈ʂ·kə və ʂkə və ʂ·
40və ɕiə və ɕiə ɕiə
41味淡tə ma tɕh·və tə ma tɕhvə ma tɕh·
42爬行(蟲)pə cç·və pə cçvə cç·
43牙刷ɕ·və r·ʁo s·cçie ɕvə rʁo scçie ɕ· ʁo cçie
44牙痛ɕ·və ɴo ɕvə ɴo ɕ· ɴo
45牙齒ɕ·və ɕvə ɕ·
46犬牙tɕ·və tɕvə tɕ·
47tə th·və tə thvə th·
48瘸人ʑɐ və lje ʑɐ və lje ʑɐ lje
49皮帽tshɐ r·və tɕa pa tshɐ rvə tɕa pa tshɐ tɕa pa
50盲人ʑɐ r·və ʑɐ rvə ʑɐ
51石磨ʁ·və ʁvə ʁ·
52磨坊ʁ·və jo ʁvə jo ʁ· jo
53磨盤ʁ·və ʁvə ʁ·
54篦子ɕ·və tha s·cçie ɕvə tha scçie ɕ· tha cçie
55耙(田)vən və[t] vən vət vən [t]
56耙田l·də vən və[t] ldə vən vət vən [t]
57tə tɕh·və tə tɕhvə tɕh·
58臼牙r·go ɕ·və rgo ɕvə go ɕ·
59蝙蝠ve r·və ve rvə ve
60融化ʁə tɕ·və ʁə tɕvə ʁə tɕ·
61裁縫v·zu və vzu və zu
62象牙ʁ·luŋ tɕhin ɕ·və ʁluŋ tɕhin ɕvə ʁ·luŋ tɕhin ɕ·
63車輪ʁ·və ʁvə ʁ·
64軟飯za ma tə n·və[t] za ma tə nvət za ma [t]
65tʂə r·və tʂə rvə tʂə
66鐮刀ʁɟj·və ʁɟjvə ʁɟj·
67霉爛nə ʁtɕ·və nə ʁtɕvə ʁtɕ·
68və ʁ·bju və ʁbju ʁ·bju
69pu və pu və pu
70və r·gi və rgi gi
71麻木ʁə z·və ʁə zvə ʁə
72麻雀jo və zə jo və zə jo
漢義切字分析8843322222222222111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.79MB 0.017s | 材料如有冒犯通知即刪