提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
嘉絨語西·上寨
四川阿垻州壤塘縣石里鄉二戈武村
1一百五十r·ɟjə rə m·ŋa a-qha rɟjə rə mŋa aqha ɟjə ŋa a qha
2一百零一r·ɟjə[ɣ] rə re[ɣ] rɟjəɣ rə reɣ ɟjə[ɣ] re[ɣ]
3一百零五r·ɟjə rə m·ŋa rɟjə rə mŋa ɟjə ŋa
4上去rə vi rə vi vi
5上來rə r·dian rə rdian dian
6舉(旗)rə cçhin rə cçhin cçhin
7舉手z·ta rə f·cçə zta rə fcçə ta cçə
8烏龜rə z·var rə zvar var
9仰睡rə s·cçə cçin kə n·dʑɐ[v] rə scçə cçin kə ndʑɐv cçə cçin dʑɐ[v]
10伸(腰)rə n·dʑo tɕan rə ndʑo tɕan dʑo tɕan
11傍晚v·ra v·rə[ɣ] vra vrəɣ ra [ɣ]
12rə wu rə wu wu
13rə n·bər rə nbər bər
14出動rə tɕhɛ re rə tɕhɛ re tɕhɛ re
15rə s·tən rə stən tən
16rə ʁvz·ɟjər rə ʁvzɟjər ʁvz·ɟjər
17狗叫tə rə tə rə
18與(跟)
19
20rə ʂ·khiaŋ rə ʂkhiaŋ ʂ·khiaŋ
21在…前ŋu rə ŋu rə ŋu
22rə n·gu rə ngu gu
23大方jɐ rə[v] jɐ rəv [v]
24髮旋ʁə r·mo rə ʂ·kɐ lje ʁə rmo rə ʂkɐ lje ʁə mo ʂ· lje
25rə m·cçha kun rə mcçha kun cçha kun
26rə ma ɕuŋ rə ma ɕuŋ ma ɕuŋ
27吝嗇jɐ rə[v] jɐ rəv [v]
28rə zəu rə zəu zəu
29山地rə n·gu r·də rə ngu rdə gu
30山腰rə ʂ·cçe[t] rə ʂcçet ʂ·cçe[t]
31張開rə z·ʁan rə zʁan ʁan
32彎曲rə n·cço rə ncço cço
33托住rə tɕhin rə tɕhin tɕhin
34rə l·van rə lvan van
35尋找n·dɐ rə ndɐ rə
36rə p·cçhun rə pcçhun cçhun
37rə than rə than than
38rə l·van rə lvan van
39抬頭ʁo rə cçhan ʁo rə cçhan ʁo cçhan
40rə n·ko[l] ʑin rə nkol ʑin ko[l] ʑin
41抽穗s·ɳəu rə thi sɳəu rə thi ɳəu thi
42挑選rə m·tsar rə mtsar tsar
43撓抓rə v·tɕie rə vtɕie tɕie
44挺直rə r·ʁe rə rʁe ʁe
45rə s·lən rə slən lən
46rə than rə than than
47掏出rə than rə than than
48掏耳朵ȵiə r·pa rə than ȵiə rpa rə than ȵiə pa than
49提(水)rə cçhin rə cçhin cçhin
50攪拌rə s·ŋu ran rə sŋu ran ŋu ran
51搓(繩)rə r·die və[l] rə rdie vəl die [l]
52撐(傘)rə p·tɕhər rə ptɕhər tɕhər
53rə m·tsi rə mtsi tsi
54rə vz·gro rə vzgro vz·gro
55曬(衣)r·ŋə lin rə z·glun rŋə lin rə zglun ŋə lin glun
56本地少數民族名pje rə pje rə pje
57松樹tɐ rə sə tɐ rə sə
58果乾rə vz·gro rə vzgro vz·gro
59ŋo rə ŋo rə ŋo
60水獺s·rə[m] srəm [m]
61汗斑ʁə rə ʁə rə ʁə
62
63渾濁rə ʁ·də[m] rə ʁdəm ʁ·[m]
64渾濁(水)rə ʁ·də[m] rə ʁdəm ʁ·[m]
65tɕua rə ʁə thi tɕua rə ʁə thi tɕua ʁə thi
66rə ma ʁ·də[m] rə ma ʁdəm ma ʁ·[m]
67滿rə tsa rə tsa tsa
68滿月s·lə rə tsi[v] slə rə tsiv tsi[v]
69rə m·tsə s·tsən rə mtsə stsən tsə tsən
70潮濕z·rə[t] zrət [t]
71火把tɐ rə tɐ rə
72理睬rə f·ko rə fko ko
73生日sən rə sən rə sən
74生長rə cçha rə cçha cçha
75百把個r·ɟjə[ɣ] rə qha ɬa[k] rɟjəɣ rə qha ɬak ɟjə[ɣ] qha ɬa[k]
76皮膚rə cçhiə rə cçhiə cçhiə
77rə ȵə[l] ȵə[l] rə ȵəl ȵəl ȵə[l] ȵə[l]
78cçi rə rə cçi rə rə cçi
79砌牆z·to rə thun zto rə thun to thun
80秤鉤rə n·go s·cçɛ rə ngo scçɛ go cçɛ
81稱重rə tɕhin rə tɕhin tɕhin
82站立rə tɕhɐ ran rə tɕhɐ ran tɕhɐ ran
83端(碗)rə n·zun rə nzun zun
84籠手ʁə la rə[m] ʁə la rəm ʁə la [m]
85答應rə n·ka juaŋ rə nka juaŋ ka juaŋ
86米湯m·dʐe rə mdʐe rə dʐe
87rə s·ʁo lje rə sʁo lje ʁo lje
88翹(腿)rə cçhin rə cçhin cçhin
89聰明rə χ·pa rə χpa χ·pa
90肉湯p·tɕɛ no rə ptɕɛ no rə tɕɛ no
91肩胛骨r·va ɕɐ rə rva ɕɐ rə va ɕɐ
92脹(肚)rə z·bo v·ra rə zbo vra bo ra
93背(動詞)rə n·guən rə nguən guən
94kə ʁ·rə kə ʁrə ʁ·
95rə nə rən rə nə rən rən
96rə n·dʑuan rə ndʑuan dʑuan
97荒山rə ra[v] rə r·ŋa rə rav rə rŋa ra[v] ŋa
98菜湯tshie rə tshie rə tshie
99pə mə ʁə rə v·dzə pə mə ʁə rə vdzə ʁə dzə
100說夢話rə r·mə rə rmə
101赤膊z·ta rə s·lən zta rə slən ta lən
102起床rə r·go r·vin rə rgo rvin go vin
103起來(冷~)rə r·go l·vin rə rgo lvin go vin
104趁(熱)rə m·tshin rə mtshin tshin
105跳起rə s·than rə sthan than
106rə tɕhin rə tɕhin tɕhin
107rə s·thən rə sthən thən
108身體rə cçhiə rə cçhiə cçhiə
109rə ʁə z·cçə cçin rə ʁə zcçə cçin ʁə cçə cçin
110酒醒vu rə tuŋ vu rə tuŋ vu tuŋ
111rə p·tʂɿ rə ptʂɿ tʂɿ
112rə ta[k] rə tak ta[k]
113鋁鍋χa juŋ ma rə χa juŋ ma rə χa juŋ ma
114雪山khɐ va rə khɐ va rə khɐ va
115露水z·rə[t] zrət [t]
116面前ŋu rə ŋu rə ŋu
117顴骨n·dʑa[m] rə ndʑam rə dʑa[m]
118餿rə χ·cçər rə χcçər χ·cçər
119馬嚼子rə juɐ rə juɐ juɐ
120re kuŋ rə r·bian re kuŋ rə rbian re kuŋ bian
121χ·ɕa rə χɕa rə χ·ɕa
122魚骨ȵua χ·ɕɐ rə ȵua χɕɐ rə ȵua χ·ɕɐ
123鴿pho rə[l] pho rəl pho [l]
124麻疹ʁ·ma s·rə[v] ʁma srəv ʁ·ma [v]
125麻線ɬ·tsɿ rə ɬtsɿ rə ɬ·tsɿ
漢義切字分析444443222222222222222 滿22222211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 餿111111 鴿111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.86MB 0.019s | 材料如有冒犯通知即刪