提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
嘉絨語西·上寨
四川阿垻州壤塘縣石里鄉二戈武村
1上當nə r·ɟjə[l] nə rɟjəl ɟjə[l]
2下蛋nə vr·ɟjə nə vrɟjə vr·ɟjə
3下去nə ɕin nə ɕin ɕin
4下來nə vi nə vi vi
5虧本nə n·ɟjaŋ nə nɟjaŋ ɟjaŋ
6受傷nə n·ɟja[m] ŋo nə nɟjam ŋo ɟja[m] ŋo
7低頭ʁo nə z·guŋ ʁo nə zguŋ ʁo guŋ
8倒掉nə s·tɕhin nə stɕhin tɕhin
9顛倒nə χs·lin nə χslin χs·lin
10倒立nə ʁo r·min nə ʁo rmin ʁo min
11nə vr·ȵi nə vrȵi vr·ȵi
12做鬼臉nə s·cça r·kan nə scça rkan cça kan
13入殮ro r·ga[m] nuŋ nə f·khu ro rgam nuŋ nə fkhu ro ga[m] nuŋ khu
14凋謝nə po nə po po
15減法nə khan nə khan khan
16nə χo lə nə χo lə χo
17出血si nə thi si nə thi si thi
18tshie nə tsiə tshie nə tsiə tshie tsiə
19nə l·pha[l] nə lphal pha[l]
20nə v·ʑɛr nə vʑɛr ʑɛr
21刷牙ɕ·və nə r·ʁə[l] ɕvə nə rʁəl ɕ· ʁə[l]
22nə n·dzir nə ndzir dzir
23nə ʑan nə ʑan ʑan
24nə m·phin nə mphin phin
25剖魚ȵua nə m·phin ȵua nə mphin ȵua phin
26剝(果皮)nə ʑan nə ʑan ʑan
27剝(牛皮)nə ʑan nə ʑan ʑan
28nə l·pha[l] nə lphal pha[l]
29動手術nə v·ʑa si nə vʑa si ʑa si
30包裹nə tʂə lan nə tʂə lan tʂə lan
31占卜s·kɐ r·ma nə s·tɕhin skɐ rma nə stɕhin ma tɕhin
32壓(用手)nə ʂ·cçhin nə ʂcçhin ʂ·cçhin
33nə sth·van nə sthvan sth·van
34叮咬nə ʂ·cça nə ʂcça ʂ·cça
35可憐nə lə ʁo tɕhu nə lə ʁo tɕhu ʁo tɕhu
36吃虧nə n·ɟjə nə nɟjə ɟjə
37合算kuŋ nə jə[t] kuŋ nə jət kuŋ [t]
38吐須ɬ·tɕi[v] ɬ·tɕhi[v] nə thi ɬtɕiv ɬtɕhiv nə thi ɬ·tɕi[v] ɬ·tɕhi[v] thi
39nə s·cça r·kan nə scça rkan cça kan
40吵架nə ʁo ʁən nə ʁo ʁən ʁo ʁən
41nə m·kla nə mkla kla
42nə n·tɕa χ·tɕan nə ntɕa χtɕan tɕa χ·tɕan
43nə khin nə khin khin
44nə phun nə phun phun
45nə s·thən nə sthən thən
46nə p·tsuŋ nə ptsuŋ tsuŋ
47墨水s·nə[k] tsɐ snək tsɐ [k] tsɐ
48nə n·duŋ nə nduŋ duŋ
49大舅母nə nie cça pə nə nie cça pə nie cça
50失敗nə pɐ[v] nə pɐv [v]
51姑母nə ɳie nə ɳie ɳie
52nə fs·lɔ nə fslɔ fs·
53害(人)nə tə m·lun nə tə mlun lun
54容易cçɐ nə jə[t] cçɐ nə jət cçɐ [t]
55正確nə z·ŋə nə zŋə ŋə
56小產nə m·tɕi nə mtɕi tɕi
57小舅母nə nie ȵa ʁ·mə nə nie ȵa ʁmə nie ȵa ʁ·
58乾淨nə tə[k] nə tək [k]
59開膛vu nə m·phi vu nə mphi vu phi
60開花nə mi tho nə mi tho mi tho
61彎腰nə ko nə ko ko
62念書tɕi tə nə ȵin tɕi tə nə ȵin tɕi ȵin
63惱火nə n·ʁə[t] nə nʁət ʁə[t]
64成熟nə z·mə nə zmə
65nə fs·tha[v] nə fsthav fs·tha[v]
66nə tu[l] nə tul tu[l]
67打胎nə fɬ·tɕi nə fɬtɕi fɬ·tɕi
68打雷tho nə f·tsɿ tho nə ftsɿ tho tsɿ
69扔(丟掉)nə tɕi wan nə tɕi wan tɕi wan
70nə s·phur nə sphur phur
71折斷nə χ·çin nə χçin χ·çin
72報恩nə χ·sa nə χsa χ·sa
73nə ça pin nə ça pin ça pin
74拉屎s·cça χ·pha nə lan scça χpha nə lan cça χ·pha lan
75懸掛nə z·ŋun nə zŋun ŋun
76挖(豆)nə pɐ lan nə pɐ lan lan
77挖掘l·də nə pɐ lɐ ldə nə pɐ lɐ
78抓癢nə z·vo nə zvo vo
79擠(奶)nə tshun nə tshun tshun
80r·və[k] nə z·ru run rvək nə zru run [k] ru run
81nə tɕi wan nə tɕi wan tɕi wan
82捋(袖)nə f·ɕu f·ɕin nə fɕu fɕin ɕu ɕin
83撿拾nə raŋ nə raŋ raŋ
84nə tsa nə tsa tsa
85掰開nə l·phan nə lphan phan
86nə r·tsu[l] nə rtsul tsu[l]
87揣(懷裡)nə ʂ·khun nə ʂkhun ʂ·khun
88按壓nə s·khi[l] nə skhil khi[l]
89摔(碗~了)nə s·cçɛ tɕhɐn nə scçɛ tɕhɐn cçɛ tɕhɐn
90摘菜tshie nə khan tshie nə khan tshie khan
91nə z·tun nə ztun tun
92撒尿l·bə nə lan lbə nə lan lan
93nə kre[ɣ] nə kreɣ kre[ɣ]
94nə n·than nə nthan than
95收拾nə s·khu r·khun nə skhu rkhun khu khun
96nə ʁʑ·vi nə ʁʑvi ʁʑ·vi
97nə ʁo lje nə ʁo lje ʁo lje
98日落ʁ·bi nə ʁr·tsu ʁbi nə ʁrtsu ʁ·bi ʁr·tsu
99晚(天色~)nə r·ȵie tshi nə rȵie tshi ȵie tshi
100nə f·tshən nə ftshən tshən
101梳頭ʁo r·mo nə s·kra f·ɕan ʁo rmo nə skra fɕan ʁo mo kra ɕan
102歪(帽)nə ʁʑ·vi nə ʁʑvi ʁʑ·vi
103nə vr·di nə vrdi vr·di
104krə nə tɕho lin krə nə tɕho lin krə tɕho lin
105nə lun nə lun lun
106洗澡phuŋ m·bə nə r·ʁə[l] phuŋ mbə nə rʁəl phuŋ ʁə[l]
107洗碗r·gɐ r·dʑi nə r·ʁo[l] rgɐ rdʑi nə rʁol dʑi ʁo[l]
108流產nə m·tɕi nə mtɕi tɕi
109nə s·thə[l] nə sthəl thə[l]
110洗涮nə plun nə plun plun
111nə n·də nə ndə
112淘米m·dʐe nə r·ʁo[l] mdʐe nə rʁol dʐe ʁo[l]
113nə po nə po po
114nə p·thɐ[l] nə pthɐl thɐ[l]
115nə po nə po po
116過濾nə fɬ·tsa[k] nə fɬtsak fɬ·tsa[k]
117漱口jua nə plun jua nə plun jua plun
118火種ʁ·mə s·nə ʁmə snə ʁ·
119灰指甲v·zə r·kə nə pju a vzə rkə nə pju a pju a
120點播nə f·khu nə fkhu khu
121犯法s·cçun nə n·gu scçun nə ngu cçun gu
122生鏽nə p·tsa nə ptsa tsa
123nə s·phur nə sphur phur
124nə ʑua nə ʑua ʑua
125蓋上nə s·pun nə spun pun
126砍(樹)nə khan nə khan khan
127sə po nə khan sə po nə khan po khan
128nə χ·ɕin nə χɕin χ·ɕin
129nə ʂ·tsin nə ʂtsin ʂ·tsin
130篾條nə fɬ·tɕar nə fɬtɕar fɬ·tɕar
131nə z·dzu zuŋ nə zdzu zuŋ dzu zuŋ
132nə n·ʁə[t] nə nʁət ʁə[t]
133nə s·lən nə slən lən
134老天爺ʁ·nə[m] s·ŋə m·bə ʁnəm sŋə mbə ʁ·[m] ŋə
135勝利nə r·dʑɐ[l] nə rdʑɐl dʑɐ[l]
136脫臼tshə[ɣ] nə r·pa tshəɣ nə rpa tshə[ɣ] pa
137腐爛nə χts·vɛ nə χtsvɛ χts·
138自殺nə n·ɟja sa nə nɟja sa ɟja sa
139rə nə rən rə nə rən rən
140舅母nə ɳie nə ɳie ɳie
141nə ɬ·tshun nə ɬtshun ɬ·tshun
142nə ʂ·cça nə ʂcça ʂ·cça
143nə tʂan nə tʂan tʂan
144裂開nə kɛ nə kɛ
145裝入nə s·khu r·khun nə skhu rkhun khu khun
146謝謝nə khan nə khan khan
147責怪nə s·kɐ phaŋ nə skɐ phaŋ phaŋ
148nə luən nə luən luən
149nə r·ɟja laŋ nə rɟja laŋ ɟja laŋ
150充足nə krɔ[k] nə krɔk krɔ[k]
151nə r·ku luən nə rku luən ku luən
152nə r·go lun nə rgo lun go lun
153跺腳nə tshən nə tshən tshən
154nə n·lən nə nlən lən
155nə pa vaŋ nə pa vaŋ pa vaŋ
156還願nə khan nə khan khan
157道歉nə z·nə raŋ nə znə raŋ raŋ
158鍋巴nə sɛr nə sɛr sɛr
159nə p·tsa nə ptsa tsa
160nə no[l] nə nol no[l]
161閂上ʁa nə n·tɕhu[l] ʁa nə ntɕhul ʁa tɕhu[l]
162閉(嘴)nə f·sə[m] nə fsəm [m]
163tə nə ʁə[t] tə nə ʁət ʁə[t]
164雕刻nə fs·kun nə fskun fs·kun
165霉爛nə ʁtɕ·və nə ʁtɕvə ʁtɕ·
166nə m·dʐə[m] nə mdʐəm dʐə[m]
167nə vr·ɟja nə vrɟja vr·ɟja
168nə m·ɟjuŋ nə mɟjuŋ ɟjuŋ
169立刻s·nə[k] snək [k]
170nə s·ka pən nə ska pən ka pən
171nə m·lun nə mlun lun
172折斷(骨)nə ʁə jə si nə ʁə jə si ʁə si
173s·nə snə
174鼻洞s·nə cç·vɛ snə cçvɛ cç·
175鼻尖s·nə snə
176鼻樑s·nə z·go snə zgo go
177鼻毛s·nə r·mo ra snə rmo ra mo ra
漢義切字分析54443333333222222222222222222222111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 尿111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.92MB 0.019s | 材料如有冒犯通知即刪