提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
嘉絨語西·上寨
四川阿垻州壤塘縣石里鄉二戈武村
1串門thə ȵi khe kə vi thə ȵi khe kə vi thə ȵi khe vi
2交尾kə ʁo tsu tsu kə ʁo tsu tsu ʁo tsu tsu
3親熱kə ɳi kə ɳi ɳi
4親家kə ni kə ni ni
5親家公kə ni kə ni ni
6親家母kə ni kə ni ni
7親戚kə ɳi kə ɳi ɳi
8仰睡rə s·cçə cçin kə n·dʑɐ[v] rə scçə cçin kə ndʑɐv cçə cçin dʑɐ[v]
9休息kə ɳən kə ɳən ɳən
10伯父a kə a kə a
11使用kə n·tɕhu[l] kə ntɕhul tɕhu[l]
12側睡f·sə[k] f·sa kə n·cçɐ[v] fsək fsa kə ncçɐv [k] sa cçɐ[v]
13kə n·cçha cçin kə ncçha cçin cçha cçin
14假牙ɕ·və kə p·tʂe ʁə tɕan ɕvə kə ptʂe ʁə tɕan ɕ· tʂe ʁə tɕan
15偷盜ʂ·kə ʂkə ʂ·
16關門ʁa kə tsi ʁa kə tsi ʁa tsi
17剛(到)kə qha kə qha qha
18刺(動詞)kə r·dzun kə rdzun dzun
19勸架kə par rən kə par rən par rən
20kə ɬ·tshən kə ɬtshən ɬ·tshən
21kə tʂɿ lan kə tʂɿ lan tʂɿ lan
22叉腰tɕi ʁa kə zun tɕi ʁa kə zun tɕi ʁa zun
23反悔kə n·ɕua kə nɕua ɕua
24叔父a kə a kə a
25起名l·mə kə p·tʂe[l] lmə kə ptʂel tʂe[l]
26叫喚kə r·dian kə rdian dian
27吆喝kə khə jin kə khə jin khə jin
28kə phin kə phin phin
29嘔吐kə phɛ kə phɛ phɛ
30吹(氣)kə ʁ·mə[l] kə ʁməl ʁ·[l]
31吹火筒kə ʁ·mə s·cçie kə ʁmə scçie ʁ· cçie
32嘔吐(乾~)phɛ kə tɕɐ ra phɛ kə tɕɐ ra phɛ tɕɐ ra
33哄(孩)kə z·cça cçin kə zcça cçin cça cçin
34哈氣l·və[k] kə than lvək kə than [k] than
35啼哭kə ɕin kə ɕin ɕin
36回來kə r·tin kə rtin tin
37圍巾s·ki s·kə ski skə ki
38圈(動詞)kə r·də[l] kə rdəl [l]
39妻兄s·kə[t] pə skət pə [t]
40頭繩tuŋ s·kə[t] tuŋ skət tuŋ [t]
41夾菜kə cçə tən kə cçə tən cçə tən
42女婿s·kə[t] pə skət pə [t]
43姨父a kə a kə a
44kə ʁ·ma ɕiə kə ʁma ɕiə ʁ·ma ɕiə
45婆家kə ni kə ni ni
46孕婦vi s·mi ʁa ʁa kə ʑi[ɣ] vi smi ʁa ʁa kə ʑiɣ vi mi ʁa ʁa ʑi[ɣ]
47妻弟s·kə[t] pə skət pə [t]
48左面kə ro kə ro ro
49ʁa kə cçh·vən ʁa kə cçhvən ʁa cçh·vən
50強盜ʂ·kə mɔ ʂkə mɔ ʂ·
51即將kə tɕa kə tɕa tɕa
52懷孕ʁa ʁa kə ʑi[ɣ] ʁa ʁa kə ʑiɣ ʁa ʁa ʑi[ɣ]
53扒(土)kə m·phi lan kə mphi lan phi lan
54打撲克ɕu kə s·tei ɕu kə stei ɕu tei
55打滾kə s·lu s·lən kə slu slən lu lən
56打麻將ma tɕaŋ kə s·tei ma tɕaŋ kə stei ma tɕaŋ tei
57扣(紐扣)kə n·tshən kə ntshən tshən
58捉(人)kə zu zuən kə zu zuən zu zuən
59kə man kə man man
60抽打kə tshən kə tshən tshən
61磨蹭拖拉kə ɬ·tshi ɬ·tshi kə ɬtshi ɬtshi ɬ·tshi ɬ·tshi
62kə p·tʂhe[ɣ] kə ptʂheɣ tʂhe[ɣ]
63kə ȵi kə ȵi ȵi
64掙錢kə p·tʂhaŋ kə ptʂhaŋ tʂhaŋ
65捆绑kə r·tɕhan kə rtɕhan tɕhan
66kə zuən kə zuən zuən
67捶拳kə tshən kə tshən tshən
68幺叔a kə zie a kə zie a zie
69kə ʂ·khiə ʁən kə ʂkhiə ʁən ʂ·khiə ʁən
70kə rən kə rən rən
71攙扶kə zu zuən kə zu zuən zu zuən
72攜帶kə m·tʂhən kə mtʂhən tʂhən
73塗(藥)s·man kə maŋ sman kə maŋ man maŋ
74摔跤kə n·cçiu χ·cçin kə ncçiu χcçin cçiu χ·cçin
75kə χ·tə thə kə χtə thə χ· thə
76木槽krə r·kə krə rkə krə
77柴刀r·də kə rdə kə
78種樹kə vz·cça kə vzcça vz·cça
79油燈ʂ·kə və ʂkə və ʂ·
80沼澤nɐ kə nɐ kə
81灰指甲v·zə r·kə nə pju a vzə rkə nə pju a pju a
82燒煮(燉)kə z·ʁən kə zʁən ʁən
83燒煮(肉)p·tɕɛ no kə vz·ʁə ptɕɛ no kə vzʁə tɕɛ no vz·ʁə
84點燃kə s·nən kə snən nən
85kə z·glun kə zglun glun
86kə vən kə vən vən
87烤火ʁ·mə nuŋ kə z·dun ʁmə nuŋ kə zdun ʁ· nuŋ dun
88kə tho[l] kə thol tho[l]
89燒水krə r·za[v] kə v·zun krə rzav kə vzun krə za[v] zun
90kə cçhu kə cçhu cçhu
91熟(果)kə z·mə kə zmə
92燒煮(熬)kə v·zun kə vzun zun
93煮藥s·man kə r·tsaŋ sman kə rtsaŋ man tsaŋ
94燎毛kə m·bə s·kin kə mbə skin kin
95爬行(人)kə r·tso luən kə rtso luən tso luən
96kə m·tshən kə mtshən tshən
97kə tɐ kə tɐ
98s·tɕuŋ kə stɕuŋ kə tɕuŋ
99電線ʁ·lɔ[k] s·kə[t] ʁlɔk skət ʁ·[k] [t]
100kə s·cçaŋ kə scçaŋ cçaŋ
101kə v·rən kə vrən rən
102祖宗pha kə pha kə pha
103種菜tshie kə vz·də tshie kə vzdə tshie vz·
104燒糊kə cçhu kə cçhu cçhu
105緊(繩)kə f·tsə[k] kə ftsək tsə[k]
106re[ɣ] s·kə[t] reɣ skət re[ɣ] [t]
107kə ran kə ran ran
108織網ʂ·tsɿ jə vju kə v·ra ʂtsɿ jə vju kə vra ʂ·tsɿ vju ra
109綠色r·cçu ŋ·kə rcçu ŋkə cçu ŋ·
110kə ta kə ta ta
111老人kə ta tɕan kə ta tɕan ta tɕan
112kə ʁ·rə kə ʁrə ʁ·
113腳心kə[v] pie kəv pie [v] pie
114花蕊mi to[l] χ·cçi kə mi tol χcçi kə mi to[l] χ·cçi
115kə s·man kə sman man
116kə m·phən kə mphən phən
117補(衣)kə n·dʑa[v] rən kə ndʑav rən dʑa[v] rən
118記號kə z·dan kə zdan dan
119kə n·dzɐ tshan kə ndzɐ tshan dzɐ tshan
120kə jin kə jin jin
121kə r·phən kə rphən phən
122小偷ʂ·kə mɔ ʂkə mɔ ʂ·
123賭(錢)r·dʑua kə fs·khəu rdʑua kə fskhəu dʑua fs·khəu
124kə n·ɟjo rin kə nɟjo rin ɟjo rin
125走(親友)kə ɳi ȵi khe kə vi kə ɳi ȵi khe kə vi ɳi ȵi khe vi
126趕馬人kə ʁ·mu m·khə kə ʁmu mkhə ʁ·mu khə
127躲藏kə m·phən kə mphən phən
128跨過kə m·ban kə mban ban
129kə thiaŋ kə thiaŋ thiaŋ
130進去kə ɕin kə ɕin ɕin
131進來kə thiaŋ kə thiaŋ thiaŋ
132連襟ma[ɣ] s·kə[t] maɣ skət ma[ɣ] [t]
133送葬s·pho[v] kə vɐ sphov kə vɐ pho[v]
134釀酒vu kə z·ʁən vu kə zʁən vu ʁən
135釘入kə n·dzier kə ndzier dzier
136鑽(平聲)kə lən kə lən lən
137鐵絲ti s·kə[t] ti skət ti [t]
138長輩kə r·gan kə rgan gan
139閉(眼)kə z·man kə zman man
140青苔z·kə r·mo zkə rmo mo
141靠背kə n·cçha cçə ra kə ncçha cçə ra cçha cçə ra
142鞭打ɬ·tɕa[ɣ] tsan kə tshə[l] ɬtɕaɣ tsan kə tshəl ɬ·tɕa[ɣ] tsan tshə[l]
143頂(用角)kə ʂ·khi[l] kə ʂkhil ʂ·khi[l]
漢義切字分析6554433322222222222222222222222211111111111 使1111111111111111111111111111111111111 婿11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.88MB 0.015s | 材料如有冒犯通知即刪