提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
嘉絨語西·上寨
四川阿垻州壤塘縣石里鄉二戈武村
1丟失ʁə piaŋ ʁə piaŋ ʁə piaŋ
2借錢ʁə vz·ŋaŋ ʁə vzŋaŋ ʁə vz·ŋaŋ
3假牙ɕ·və kə p·tʂe ʁə tɕan ɕvə kə ptʂe ʁə tɕan ɕ· tʂe ʁə tɕan
4公公ʁə ji vɐ ʁə ji vɐ ʁə ji
5涼(水)ʁə r·khu ʁə rkhu ʁə khu
6出嫁ʁə r·dʑa[v] ɕiə ʁə rdʑav ɕiə ʁə dʑa[v] ɕiə
7出來ʁə r·ban ʁə rban ʁə ban
8出殯s·pho[v] tɕhiə su ʁə van sphov tɕhiə su ʁə van pho[v] tɕhiə su ʁə van
9出租a li ʁə vz·ŋaŋ a li ʁə vzŋaŋ a li ʁə vz·ŋaŋ
10刨土ʁə s·və rjan ʁə svə rjan ʁə rjan
11ʁə ʁə ʁə
12刷牙ɕ·və nə r·ʁə[l] ɕvə nə rʁəl ɕ· ʁə[l]
13剮蹭ʁə rəu ʁaŋ ʁə rəu ʁaŋ ʁə rəu ʁaŋ
14ʁə tʂan ʁə tʂan ʁə tʂan
15剪指甲v·tsə ʁə khan vtsə ʁə khan tsə ʁə khan
16ʁə khan ʁə khan ʁə khan
17割(草)tshie ʁə f·kɐ tshie ʁə fkɐ tshie ʁə
18ʁə vjaŋ ʁə vjaŋ ʁə vjaŋ
19發脾氣tshə χ·pa ʁə tsə tshə χpa ʁə tsə tshə χ·pa ʁə tsə
20髮髻ʁə r·mo r·cçhɛ s·cçɛ ʁə rmo rcçhɛ scçɛ ʁə mo cçhɛ cçɛ
21右面ʁə ro ʁə ro ʁə ro
22口含ʁə n·thən ʁə nthən ʁə thən
23吮吸ʁə n·ɟjə[v] cçhə[v] ʁə nɟjəv cçhəv ʁə ɟjə[v] cçhə[v]
24ʁə m·ȵɛ ʁə mȵɛ ʁə ȵɛ
25喂草kh·ʂi ʁə mən khʂi ʁə mən kh·ʂi ʁə mən
26ʁə m·ȵaŋ ʁə mȵaŋ ʁə ȵaŋ
27回答ʁə f·ɕan ʁə fɕan ʁə ɕan
28坐下ʁə n·dzuən ʁə ndzuən ʁə dzuən
29a s·ta ʁə thən a sta ʁə thən a ta ʁə thən
30髮旋ʁə r·mo rə ʂ·kɐ lje ʁə rmo rə ʂkɐ lje ʁə mo ʂ· lje
31婆婆ʁə ji mɐ ʁə ji mɐ ʁə ji
32居然ʁə s·kaŋ ʁə skaŋ ʁə kaŋ
33忘記ʁə l·maŋ ʁə lmaŋ ʁə maŋ
34害怕ʁə z·dɐ raŋ ʁə zdɐ raŋ ʁə raŋ
35惱火nə n·ʁə[t] nə nʁət ʁə[t]
36思考ʁə n·sɿ saŋ ʁə nsɿ saŋ ʁə sɿ saŋ
37想念ʁə n·sɿ sən ʁə nsɿ sən ʁə sɿ sən
38打彈弓than puŋ tsə ʁə p·tɕho than puŋ tsə ʁə ptɕho than puŋ tsə ʁə tɕho
39扔(投擲)χa zie ʁə tə s·nan χa zie ʁə tə snan χa zie ʁə nan
40ʁə l·dən ʁə ldən ʁə dən
41搶劫ʁə vz·də ʁə vzdə ʁə vz·
42搶婚r·dʑa[v] ʁə vz·də rdʑav ʁə vzdə dʑa[v] ʁə vz·
43拉(車)ʁə ŋ·ʁo[l] ʁə ŋʁol ʁə ŋ·ʁo[l]
44ʁə than ʁə than ʁə than
45拔毛r·mo ra ʁə khan rmo ra ʁə khan mo ra ʁə khan
46招手z·ta ʁə ʁjə[ɣ] ʁjiŋ zta ʁə ʁjəɣ ʁjiŋ ta ʁə ʁjə[ɣ] ʁjiŋ
47ʁə ɴ·qo qon ʁə ɴqo qon ʁə ɴ·qo qon
48挪動ʁə van ʁə van ʁə van
49ʁə vz·gin ʁə vzgin ʁə vz·gin
50排骨ʂ·tsə ʁə ʂtsə ʁə ʂ·tsə ʁə
51z·ta ʁə s·pu s·pur zta ʁə spu spur ta ʁə pu pur
52揭開ʁə tɕhin ʁə tɕhin ʁə tɕhin
53放置(擱)ʁə thən ʁə thən ʁə thən
54搓(手)ʁə l·di l·din ʁə ldi ldin ʁə di din
55搓(麵)ʁə l·di l·din ʁə ldi ldin ʁə di din
56搬家ʁə cçhin ʁə cçhin ʁə cçhin
57擺放ʁə z·gra gra[l] ʁə zgra gral ʁə gra gra[l]
58ʁə ʁjə[ɣ] ʁjiŋ ʁə ʁjəɣ ʁjiŋ ʁə ʁjə[ɣ] ʁjiŋ
59搖頭ʁo ʁə ʁjə[ɣ] ʁjiŋ ʁo ʁə ʁjəɣ ʁjiŋ ʁo ʁə ʁjə[ɣ] ʁjiŋ
60摘(花)ʁə than ʁə than ʁə than
61ʁə z·cçə cçan ʁə zcçə cçan ʁə cçə cçan
62ʁə f·ɕiu f·ɕin ʁə fɕiu fɕin ʁə ɕiu ɕin
63放置ʁə thən ʁə thən ʁə thən
64放假ʁ·nuŋ va ʁə f·ko ʁnuŋ va ʁə fko ʁ·nuŋ va ʁə ko
65放學ʁə v·la si ʁə vla si ʁə la si
66放屁χ·si ʁə lan χsi ʁə lan χ·si ʁə lan
67放心ʁə r·ga ʁə rga ʁə ga
68ʁə s·qə ʁə sqə ʁə
69r·ŋə lin ʁə khin rŋə lin ʁə khin ŋə lin ʁə khin
70末尾ʁə zə[l] ʁə zəl ʁə [l]
71ʁə l·dian ʁə ldian ʁə dian
72鬆(緊)ʁə fs·lo[t] ʁə fslot ʁə fs·lo[t]
73n·dzu ra ʁə khən ndzu ra ʁə khən dzu ra ʁə khən
74氣味ʁə lə lo ʁə lə lo ʁə lo
75汗斑ʁə rə ʁə rə ʁə
76不曾ʁə ma ʁə ma ʁə ma
77洗澡phuŋ m·bə nə r·ʁə[l] phuŋ mbə nə rʁəl phuŋ ʁə[l]
78tɕua rə ʁə thi tɕua rə ʁə thi tɕua ʁə thi
79燒煮(肉)p·tɕɛ no kə vz·ʁə ptɕɛ no kə vzʁə tɕɛ no vz·ʁə
80爛(煮)ʁə jə[v] ʁə jəv ʁə [v]
81照顧ʁə jo[k] ʁə jok ʁə jo[k]
82熄滅ʁə fs·ɕuan ʁə fsɕuan ʁə fs·ɕuan
83玉米稈ʑiə miə r·ʁə ʑiə miə rʁə ʑiə miə ʁə
84理髮ʁo r·mo ʁə khɐn ʁo rmo ʁə khɐn ʁo mo ʁə khɐn
85理髮師ʁə r·mo khɐ m·khə ʁə rmo khɐ mkhə ʁə mo khɐ khə
86瓜蔓r·ʁə rʁə ʁə
87不必ʁə ʁə ʁə
88留(在)ʁə thən ʁə thən ʁə thən
89白髮ʁə r·mo p·tʂhu ʁə rmo ptʂhu ʁə mo tʂhu
90睜開ʁə s·cçhin ʁə scçhin ʁə cçhin
91ʁə ȵə ʁaŋ ʁə ȵə ʁaŋ ʁə ȵə ʁaŋ
92瞪眼ʁə v·rən ʁə vrən ʁə rən
93破(碗~)ʁə tɕu lje ʁə tɕu lje ʁə tɕu lje
94稻草m·dʐe r·ʁə mdʐe rʁə dʐe ʁə
95竹竿s·ȵə ma r·ʁə sȵə ma rʁə ȵə ma ʁə
96籠手ʁə la rə[m] ʁə la rəm ʁə la [m]
97等待ʁə vz·ȵaŋ ʁə vzȵaŋ ʁə vz·ȵaŋ
98nə n·ʁə[t] nə nʁət ʁə[t]
99口吃z·dɐ ʁə ləu zdɐ ʁə ləu ʁə ləu
100縮回ʁə s·khu r·khu[l] ʁə skhu rkhul ʁə khu khu[l]
101聊天ʁə r·ɟju r·ɟjun ʁə rɟju rɟjun ʁə ɟju ɟjun
102肋骨ʂ·tsɿ ʁə ʂtsɿ ʁə ʂ·tsɿ ʁə
103r·ʁə rʁə ʁə
104pə mə ʁə rə v·dzə pə mə ʁə rə vdzə ʁə dzə
105蛻皮ʁə n·ɟji[ɣ] r·bja ʁə nɟjiɣ rbja ʁə ɟji[ɣ] bja
106融化ʁə tɕ·və ʁə tɕvə ʁə tɕ·
107解開(繩)ʁə than ʁə than ʁə than
108讓(路)cçɐ wu ʁə cçian cçɐ wu ʁə cçian cçɐ wu ʁə cçian
109記得ʁə ma l·maŋ ʁə ma lmaŋ ʁə ma maŋ
110ʁə f·ɕan ʁə fɕan ʁə ɕan
111豆萁r·ʁə rʁə ʁə
112走路ʁə n·ɟjo[ɣ] rin ʁə nɟjoɣ rin ʁə ɟjo[ɣ] rin
113起泡tɕhie vər ʁə thi tɕhie vər ʁə thi tɕhie vər ʁə thi
114ʁə vr·ɟjə[k] ʁə vrɟjək ʁə vr·ɟjə[k]
115s·qha ʁə l·din sqha ʁə ldin qha ʁə din
116rə ʁə z·cçə cçin rə ʁə zcçə cçin ʁə cçə cçin
117轉圈ʁə ʁo lje ʁə ʁo lje ʁə ʁo lje
118ʁə n·qhan ʁə nqhan ʁə qhan
119遺失ʁə piaŋ ʁə piaŋ ʁə piaŋ
120ʁə n·vu ʁə nvu ʁə vu
121ʁə tʂan ʁə tʂan ʁə tʂan
122tə nə ʁə[t] tə nə ʁət ʁə[t]
123背靠ʁə n·cçha cçin ʁə ncçha cçin ʁə cçha cçin
124閹(豬)ʁə f·san ʁə fsan ʁə san
125折斷(骨)nə ʁə jə si nə ʁə jə si ʁə si
126麻木ʁə z·və ʁə zvə ʁə
127麻煩tə n·ʁə[t] tə nʁət ʁə[t]
漢義切字分析75433222222222222222222222221111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 竿1111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.86MB 0.02s | 材料如有冒犯通知即刪