提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
木雅語·康定
四川甘孜州康定市朋布西鄉江德村
1中人ŋ·gə33lʌ55m·bi55-mi55-ɦɛ55mə33ni53 ŋgə33lʌ55 mbi55-mi55-ɦɛ55 mə33ni53 ŋ·33 55 bi55 mi55 ɦɛ55 33 ni53
2中指ŋ·gə33lʌ55ʐæ̱55nə33 ŋgə33lʌ55ʐæ̱55nə33 ŋ·33 55 ʐæ̱55 33
3中間(排在~)ŋ·gə33lʌ55 ŋgə33lʌ55 ŋ·33 55
4ŋ·gə55lø33 ŋgə55lø33 ŋ·55 33
5內衣khu55tsi33ŋ·gə33 khu55tsi33ŋgə33 khu55 tsi33 ŋ·33
6十九ʁɔ̱33ŋ·gə55lø53 ʁɔ̱33ŋgə55lø53 ʁɔ̱33 ŋ·55 53
7單衣tsi55ŋ·gə55n·dʑə55n·dʑə53 tsi55ŋgə55 ndʑə55ndʑə53 tsi55 ŋ·55 dʑə55 dʑə53
8回來ŋ·gə55ʐʌ33 ŋgə55ʐʌ33 ŋ·55 ʐʌ33
9外衣le55tsi55ŋ·gə53 le55tsi55ŋgə53 le55 tsi55 ŋ·53
10小鍋ŋ·gə55tɕe53 ŋgə55tɕe53 ŋ·55 tɕe53
11想念ŋ·gə33tʂe53 ŋgə33tʂe53 ŋ·33 tʂe53
12手心ʐʌ55tʌ55ŋ·gə55lʌ53 ʐʌ55tʌ55ŋgə55lʌ53 ʐʌ55 55 ŋ·55 53
13khə55ŋ·gə55ʐə53 khə55ŋgə55ʐə53 khə55 ŋ·55 ʐə53
14收禮ŋ·ge55ɦu55ŋ·gə33lɛ53 ŋge55ɦu55 ŋgə33lɛ53 ŋ·ge55 ɦu55 ŋ·33 53
15曬(衣)tsi55ŋ·gə55ɦɛ55ki33 tsi55ŋgə55 ɦɛ55ki33 tsi55 ŋ·55 ɦɛ55 ki33
16tsi55ŋ·gə55ɦɛ55khi33 tsi55ŋgə55 ɦɛ55khi33 tsi55 ŋ·55 ɦɛ55 khi33
17木槽tshø33ʐø55ŋ·gə55ʐɛ33 tshø33ʐø55 ŋgə55ʐɛ33 tshø33 ʐø55 ŋ·55 ʐɛ33
18ŋ·gə33tɕe53 ŋgə33tɕe53 ŋ·33 tɕe53
19燒水壺tɕhi55khi55tsə55ʐʌ55ŋ·gə53 tɕhi55khi55 tsə55ʐʌ55ŋgə53 tɕhi55 khi55 tsə55 ʐʌ55 ŋ·53
20豬槽ʑi33ŋ·gə55ʐɛ33 ʑi33ŋgə55ʐɛ33 ʑi33 ŋ·55 ʐɛ33
21砂鍋tʂhʌ55ŋ·gə53 tʂhʌ55ŋgə53 tʂhʌ55 ŋ·53
22穿(衣)tə55ŋ·gə53 tə55ŋgə53 55 ŋ·53
23腳心mʌ55dʑi55ŋ·gə55tɕy33 mʌ55dʑi55ŋgə55tɕy33 55 dʑi55 ŋ·55 tɕy33
24草棚ɣu55ŋ·gə55tɕe53 ɣu55ŋgə55tɕe53 ɣu55 ŋ·55 tɕe53
25炒菜鍋tshɛ55ŋ·gə53 tshɛ55ŋgə53 tshɛ55 ŋ·53
26葡萄gə55n·dʐə53 gə55ndʐə53 55 dʐə53
27衣服tse55ŋ·gə53 tse55ŋgə53 tse55 ŋ·53
28衣櫥tsi55ŋ·gə55pa̱55n·tɕhe53 tsi55ŋgə55 pa̱55ntɕhe53 tsi55 ŋ·55 pa̱55 tɕhe53
29衣袋tsi55ŋ·gə55khu55mɛ53 tsi55ŋgə55 khu55mɛ53 tsi55 ŋ·55 khu55 53
30衣襟tsi55ŋ·gə55qhɔ̱53 tsi55ŋgə55 qhɔ̱53 tsi55 ŋ·55 qhɔ̱53
31返回ŋ·gə55ʐʌ53 ŋgə55ʐʌ53 ŋ·55 ʐʌ53
32進來ŋ·gə55ʐʌ53 ŋgə55ʐʌ53 ŋ·55 ʐʌ53
33鐵鍋ɕe55ŋ·gə33 ɕe55ŋgə33 ɕe55 ŋ·33
34ŋ·gə53 ŋgə53 ŋ·53
35鍋墊圈ŋ·gə55pɛ55mɛ55na̱33za̱55ʐi33 ŋgə55 pɛ55mɛ55 na̱33za̱55ʐi33 ŋ·55 55 55 na̱33 za̱55 ʐi33
36鍋煙灰ŋ·gə55mi53 ŋgə55mi53 ŋ·55 mi53
37鍋蓋ŋ·gə55khɛ33lʌ53 ŋgə55 khɛ33lʌ53 ŋ·55 khɛ33 53
38飯鍋n·dzə55ŋ·gə53 ndzə55ŋgə53 dzə55 ŋ·53
39高興thʌ55ŋ·gə33 thʌ55ŋgə33 thʌ55 ŋ·33
漢義切字分析9732222221111111111111111111111 穿1111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.76MB 0.02s | 材料如有冒犯通知即刪