提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
嘉絨語北·草登
四川阿垻州馬爾康市草登鄉科拉機村
1一百零一wo r·tɕɛ tɕi kə r·dɑ wo rtɕɛ tɕi kə rdɑ wo tɕɛ tɕi
2一百零五wo z·ɟjɛ s·cə kə m·ŋɑ wo zɟjɛ scə kə mŋɑ wo ɟjɛ ŋɑ
3一起kə x·zi kə xzi zi
4kə ɕi nɛ sə kə ɕi nɛ sə ɕi
5七十kə ɕi tə s·qɛ kə ɕi tə sqɛ ɕi
6七月kə ɕi nɛ s·lɛ kə ɕi nɛ slɛ ɕi
7三四個x·sə[m] dɑŋ kə wu dɛ xsəm dɑŋ kə wu dɛ [m] dɑŋ wu
8上墳x·sur kə tɛ xsur kə tɛ sur
9上學kə rɑ v·ʑoŋ kə ɕɑ kə rɑ vʑoŋ kə ɕɑ ʑoŋ ɕɑ
10落雪tɛ ji pɛ kə wi tɛ ji pɛ kə wi ji wi
11個(人量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
12中人kə sɛ sɛ mu thu kə sɛ sɛ mu thu mu thu
13中指di jɑ zə ru kə mɑ r·ɟjər di jɑ zə ru kə mɑ rɟjər di ru ɟjər
14烏雲z·də[m] kə ȵjɑ zdəm kə ȵjɑ [m] ȵjɑ
15kə ŋ·gə[t] kə ŋgət ŋ·[t]
16九十kə n·gə s·qɛ kə ngə sqɛ
17九月kə ŋ·gə s·lɛ kə ŋgə slɛ ŋ·
18乞丐kə nɑ phu phu kə nɑ phu phu phu phu
19書包ji gɛ kə[m] ji gɛ kəm ji [m]
20kə nɑ n·də[t] kə nɑ ndət [t]
21kə m·ŋɑ kə mŋɑ ŋɑ
22交換kə lə v·ɟjɛ kə lə vɟjɛ ɟjɛ
23產崽kə rɛ r·ŋɑ kə rɛ rŋɑ ŋɑ
24kə zɑ kə zɑ
25kə r·bjo[k] kə rbjok bjo[k]
26nɛ kə nə nɛ kə nə
27他們nɛ kə nə rə nɛ kə nə rə
28他倆nɛ kə nə ȵi nɛ kə nə ȵi ȵi
29他父親nɛ kə nə xo pɛ nɛ kə nə xo pɛ xo
30仰睡kə nə m·kən ʂ·cçɑ kə nə mkən ʂcçɑ kən ʂ·cçɑ
31件(事量詞)kə ton n·dɑ kə ton ndɑ ton
32休息kə nə nɛ kə nə nɛ
33傳染kə sɛ ɕ·tɛ kə sɛ ɕtɛ ɕ·
34傷口nɛ kə ŋ·gə zɑ nɛ kə ŋgə zɑ ŋ·
35伸(腰)kə sɑ n·dʑɑ s·kɛ kə sɑ ndʑɑ skɛ dʑɑ
36使用kə n·tɕhi kə ntɕhi tɕhi
37側睡tə phɑ tsɛ kə z·gu tə phɑ tsɛ kə zgu phɑ tsɛ gu
38kə phɑ ȵər kə phɑ ȵər phɑ ȵər
39借錢kə z·ŋi kə zŋi ŋi
40kə zɛ z·ŋɛ kə zɛ zŋɛ ŋɛ
41mɑ kə tɑ mɑ kə tɑ
42做買賣kə rɛ tsu n·tswɛ kə rɛ tsu ntswɛ tsu tswɛ
43做飯kɑ n·tsɛ kə sɑ pə pɛ kɑ ntsɛ kə sɑ pə pɛ tsɛ
44偷盜kə mə r·ku kə mə rku ku
45kə khoɛ kə khoɛ khoɛ
46僵硬kə qɑ s·ku s·ku kə qɑ sku sku ku ku
47兒媳kə nɛ mɛ kə nɛ mɛ
48元旦kə pə lo sɑr kə pə lo sɑr lo sɑr
49kə mɑ ko kə mɑ ko ko
50亮光kə ɕi ʁ·rə kə ɕi ʁrə ɕi ʁ·
51光榮kɑ nɑ ɕ·thɛ ɕ·thɛ kə s·ȵɛ kɑ nɑ ɕthɛ ɕthɛ kə sȵɛ ɕ·thɛ ɕ·thɛ ȵɛ
52kə s·ɟjɛ[t] kə sɟjɛt ɟjɛ[t]
53八十kə ʂ·cçɛ s·qɛ kə ʂcçɛ sqɛ ʂ·cçɛ
54八月kə s·tɕɛ s·lɛ kə stɕɛ slɛ tɕɛ
55kə tɕo kə tɕo tɕo
56六十kə tɕo s·qɛ kə tɕo sqɛ tɕo
57六指wo jɑŋ tsə zu kə tɕi wo kə to wo jɑŋ tsə zu kə tɕi wo kə to wo jɑŋ tsə zu tɕi wo to
58六月kə tɕo s·lɛ kə tɕo slɛ tɕo
59農民kə rɑ mɛ kə rɑ mɛ
60kə tɑŋ kə tɑŋ tɑŋ
61涼(水)kə qɑ r·ku kə qɑ rku ku
62kə mɑ m·bər kə mɑ mbər bər
63分娩kə rɛ ŋɑ kə rɛ ŋɑ ŋɑ
64分(家)kə nə qɑ[t] kə nə qɑt [t]
65ti x·ni kə zɛ n·dzɛ ti xni kə zɛ ndzɛ ti ni dzɛ
66初七kə ɕi nɛ ti kə ɕi nɛ ti ɕi ti
67初九kə ŋ·gə ti kə ŋgə ti ŋ· ti
68初八kə r·tɕə ti kə rtɕə ti tɕə ti
69初六kə tɕu ti kə tɕu ti tɕu ti
70刨土kə nɑ r·vo[t] kə nɑ rvot vo[t]
71刷牆z·nɛ kə r·tsi znɛ kə rtsi tsi
72劑(量詞)kə ɕɑ thə[m] kə ɕɑ thəm ɕɑ thə[m]
73kə nɑ r·kho kə nɑ rkho kho
74剝(牛皮)kə ʐɛ n·dʑi[t] kə ʐɛ ndʑit ʐɛ dʑi[t]
75kə zɑ v·zo kə zɑ vzo zo
76副(量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
77kə thwɛ kə thwɛ thwɛ
78劈(柴)kə ʐɑ phɑ kə ʐɑ phɑ ʐɑ phɑ
79kə wɑ ju kə wɑ ju ju
80動身kə ɕɑ tə[m] m·dɑ kə ɕɑ təm mdɑ ɕɑ [m]
81勞改v·tso nɑ kə ɕɛ vtso nɑ kə ɕɛ tso ɕɛ
82包庇kə w·khu kə wkhu khu
83匹(馬量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
84十多個kə s·qɛ jər mɛ kə sqɛ jər mɛ jər
85單眼皮m·ȵjɑ r·tsɛ kə mɑ mȵjɑ rtsɛ kə mɑ ȵjɑ tsɛ
86kə n·tswɛ kə ntswɛ tswɛ
87賣淫kə ni ɕi kru tswɛ kə ni ɕi kru tswɛ ni ɕi kru tswɛ
88廚師kə rɑ x·sər kə rɑ xsər sər
89kə z·də zin kə zdə zin zin
90叉腰tə m·thɛ kə ʂ·tɛ[t] tə mthɛ kə ʂtɛt thɛ ʂ·[t]
91雙(鞋量詞)kə tɕhɛ kə tɕhɛ tɕhɛ
92雙眼皮m·ȵjɑ r·tsɛ kə to mȵjɑ rtsɛ kə to ȵjɑ tsɛ to
93kə n·ɟjər kə nɟjər ɟjər
94句(量詞)kə tə kɛ kə tə kɛ
95隻(狗量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
96隻(蚊量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
97隻(雞量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
98只(去過一趟)kə ti ɕɛ[t] kə ti ɕɛt ti ɕɛ[t]
99後(走)kə mɑ qhu kə mɑ qhu qhu
100後悔kə nə n·tɕo[t] kə nə ntɕot tɕo[t]
101kə sɛ ŋi kə sɛ ŋi ŋi
102吹牛kə so[k] ɕo[v] kə sok ɕov so[k] ɕo[v]
103呻吟xɛ jo kə tshə xɛ jo kə tshə jo tshə
104與(跟)kə x·zi kə xzi zi
105咱們ji ɟjə zə kə[m] m·di ji ɟjə zə kəm mdi ji ɟjə [m] di
106響屁tə x·si kə zi tə xsi kə zi si zi
107哮喘kə tshɑ[k] tshu kə tshɑk tshu tshɑ[k] tshu
108唱歌kə r·lɛ ju kə rlɛ ju ju
109商人kə rɑ tswɛ kə rɑ tswɛ tswɛ
110喂(動物)kə rɛn ŋ·go kə rɛn ŋgo rɛn ŋ·go
111喂草kə zɛ ŋ·go kə zɛ ŋgo ŋ·go
112kɑ nɑ kə kɛ kɑ nɑ kə kɛ
113囚犯kə nə khə rə[m] kə nə khə rəm khə [m]
114kə v·dɑ kə vdɑ
115土葬kə sɑ ji to[t] kə sɑ ji tot ji to[t]
116在…之間na kə nə wu ɟjɛ[l] na kə nə wu ɟjɛl na wu ɟjɛ[l]
117在…前na kə nə wu ri na kə nə wu ri na wu ri
118在…後nɑ kə nə wu qhu nɑ kə nə wu qhu wu qhu
119坐牢kə nə v·tso kə nə vtso tso
120元(量詞)kə[l] wɑ kəl wɑ [l]
121塊(皂量詞)kə n·thɑ kə nthɑ thɑ
122kə wɑ ju kə wɑ ju ju
123堆(量詞)kə tɑ r·bu kə tɑ rbu bu
124kə ri kɛ tɛ kə ri kɛ tɛ ri
125大刀bə r·tɕu kə ʂ·tɛ bə rtɕu kə ʂtɛ tɕu ʂ·
126大家kə[m] m·di kəm mdi [m] di
127大病kə n·gi kə du[k] kə ngi kə duk gi du[k]
128大碗phu r·tɕu kə r·tɛ phu rtɕu kə rtɛ phu tɕu
129大約ɑ ʁjə[v] kə ɑ ʁjəv kə ɑ ʁjə[v]
130大雨tə mu kə ʂ·tɛ tə mu kə ʂtɛ mu ʂ·
131tə[m] kə[m] ɕɛ təm kəm ɕɛ [m] [m] ɕɛ
132夫妻倆ʁə kə zɛ vɛ ʁə kə zɛ vɛ ʁə
133隻(牛量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
134頭(豬量詞)kə r·dɑ) kə rdɑ)
135頭疼tə ko kə mə[m] tə ko kə məm ko [m]
136頭目kə x·tɛ kə xtɛ
137kə mɑ m·tɕhɑ kə mɑ mtɕhɑ tɕhɑ
138女婿ɑ kə nɛ tɕu ɑ kə nɛ tɕu ɑ tɕu
139妓女kə ni ɕi n·tswɛ kə ni ɕi ntswɛ ni ɕi tswɛ
140媒人pɛr kə pɛ pɛr kə pɛ pɛr
141兄妻kə nɑ mɛ kə nɑ mɛ
142學生kə rə vjɑŋ kə rə vjɑŋ vjɑŋ
143tə[m] ŋ·gə[m] kə ɕɑŋ təm ŋgəm kə ɕɑŋ [m] ŋ·[m] ɕɑŋ
144完全kə m·di kə mdi di
145害(人)z·də kə sə ko zdə kə sə ko ko
146kə ʂ·tsə[v] kə ʂtsəv ʂ·tsə[v]
147富人kə tə[m] kə təm [m]
148寸(量詞)kə jo kə jo jo
149對(我)x·ɕi kə xɕi kə ɕi
150壽命wo tshɛ kə zɛ wo tshɛ kə zɛ wo tshɛ
151小產kə[m] phir kəm phir [m] phir
152小刀bə r·tɕu kə r·tɕi bə rtɕu kə rtɕi tɕu tɕi
153小孩kə x·tɕi pu kə xtɕi pu tɕi pu
154吝嗇v·kə zɛn vkə zɛn zɛn
155小病kə n·gi mə qɑ du[k] kə ngi mə qɑ duk gi du[k]
156小腸z·ɟjə mɛ kə tshɛ[v] zɟjə mɛ kə tshɛv ɟjə tshɛ[v]
157小路n·dʑo m·bɛ kə x·tɕi ndʑo mbɛ kə xtɕi dʑo tɕi
158小雨tə mu kə x·tɕi tə mu kə xtɕi mu tɕi
159尺(量詞)kə khɛ kə khɛ khɛ
160屁股tɛi ɕ·kə ru tɛi ɕkə ru tɛi ɕ· ru
161屠夫kə zɛ n·tɕhɛ kə zɛ ntɕhɛ tɕhɛ
162左右ɑ ʁjə[v] kə ɑ ʁjəv kə ɑ ʁjə[v]
163左撇子ʁɑ ji lo kə n·tɕhi ʁɑ ji lo kə ntɕhi ʁɑ ji lo tɕhi
164差一點kə[m] tɕhɑ nɑ mɑ kəm tɕhɑ nɑ mɑ [m] tɕhɑ
165kə s·pɑ kə spɑ
166乾淨ʁɑ kə si ʁɑ kə si ʁɑ si
167做事kə rɑ mɛ kə rɑ mɛ
168平原kə[m] dɛ kəm dɛ [m]
169年底kə pɛ sɛ jo kə pɛ sɛ jo jo
170床(量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
171應該ji ma nə kə tsɛ ji ma nə kə tsɛ ji ma tsɛ
172幢(量詞)kə tə pu kə tə pu pu
173座(橋量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
174kə r·ɟjə[m] kə rɟjəm ɟjə[m]
175開荒kə rɑ p·kɑ kə rɑ pkɑ
176張(嘴量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
177張(桌量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
178張開kə cçu kə cçu cçu
179彎腰kɑ kə ko kɑ kə ko ko
180虛弱mɑ kə ji ʐo mɑ kə ji ʐo ji ʐo
181強健kə ji ʐo kə ji ʐo ji ʐo
182強盜kə sɑ pə ʂo[k] kə sɑ pə ʂok ʂo[k]
183忌口kə n·dzɛ mə kə jo kə ndzɛ mə kə jo dzɛ jo
184忘記kə ji mɛ[t] kə ji mɛt ji [t]
185念書kə n·to[t] kə ntot to[t]
186彗星s·kər mɛ kə mɛ z·ɟjə[v] skər mɛ kə mɛ zɟjəv kər ɟjə[v]
187手腕tə jɑ[m] kə tə jɑm kə [m]
188扎(草人)kə zɛ ɟju kə zɛ ɟju ɟju
189扒(土)kə nɑ rwɑ kə nɑ rwɑ rwɑ
190打冷顫kə dɑr kə dɑr dɑr
191打吊針tɑ qɑ[v] kə x·tɛ tɑ qɑv kə xtɛ [v]
192打噴嚏tə tɕhi kə n·ɟjə[t] tə tɕhi kə nɟjət tɕhi ɟjə[t]
193打嗝tsə qo wo kə pɛ tsə qo wo kə pɛ tsə qo wo
194打工kə nə grɛ kə nə grɛ grɛ
195打撲克kə nə ɕo[k] kə nə ɕok ɕo[k]
196打瞌睡kə n·dzɛ z·ŋɛ kə ndzɛ zŋɛ dzɛ ŋɛ
197打胎tɑ ŋɑ kə ʂə phə[t] tɑ ŋɑ kə ʂə phət ŋɑ ʂə phə[t]
198打雷tho brɑ kə pɛ tho brɑ kə pɛ tho brɑ
199kə mɑ ʂ·pɑ kə mɑ ʂpɑ ʂ·
200把(刀量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
201件(鎖量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
202kə sə brɛ kə sə brɛ brɛ
203kə sɑ phor kə sɑ phor phor
204折斷kə tɕho[v] kə tɕhov tɕho[v]
205kə nɑ ɑ jo kə nɑ ɑ jo ɑ jo
206報仇x·tɛ s·tso kə pɛ xtɛ stso kə pɛ tso
207kə nə pu n·di kə nə pu ndi pu di
208抽筋nə nə s·tsɑ kə rə[t] nə nə stsɑ kə rət tsɑ [t]
209抽風ʁɑ to kə wi ʁɑ to kə wi ʁɑ to wi
210kə thwɛ kə thwɛ thwɛ
211kə sɛ tsɛ kə sɛ tsɛ tsɛ
212kə nɑ ɑ phɛ[t] kə nɑ ɑ phɛt ɑ phɛ[t]
213拍馬屁kə sɛ n·tɕhə[v] kə sɛ ntɕhəv tɕhə[v]
214kə khə ʂɛ[t] kə khə ʂɛt khə ʂɛ[t]
215磨蹭拖拉kə r·mɛn[t] kə rmɛnt mɛn[t]
216kə m·dʑɑ kə mdʑɑ dʑɑ
217擰(開)kə sɑ sə[k] kə sɑ sək [k]
218kə rɛ s·ki kə rɛ ski ki
219kə m·cçɑŋ kə mcçɑŋ cçɑŋ
220懸掛kə sin qo kə sin qo sin qo
221按摩kə ʐɑ r·lɛ kə ʐɑ rlɛ ʐɑ
222挑擔kə mɑ ʂ·pɑ kə mɑ ʂpɑ ʂ·
223挖掘kə rɑ bu kɑ kə rɑ bu kɑ bu
224kə m·ɟjɛ kə mɟjɛ ɟjɛ
225捋(袖)kə phi sə kə phi sə phi
226kə nə s·tɕor kə nə stɕor tɕor
227掏耳朵tə ʐ·nɛ kə nɑ ʁjo tə ʐnɛ kə nɑ ʁjo ʐ· ʁjo
228掐虱kə n·ɟjər kə nɟjər ɟjər
229排骨kə rɑ pu ki kə rɑ pu ki pu ki
230接親kə sɑ qhə so kə sɑ qhə so qhə so
231接生婆kə sɛ zɛ ji ŋɑ kə sɛ zɛ ji ŋɑ ji ŋɑ
232掰摘ji mɛ kə phə[t] ji mɛ kə phət ji phə[t]
233kə wɑ ju kə wɑ ju ju
234提(水)kə nɑ ʁ·lɛ ju kə nɑ ʁlɛ ju ʁ· ju
235揭開kə[m] m·ɟjɛ kəm mɟjɛ [m] ɟjɛ
236搓(手)kə sə mu sɛ kə sə mu sɛ mu
237搓(繩)kə zɛ ju kə zɛ ju ju
238按壓kə[m] ɟja[k] kəm ɟjak [m] ɟja[k]
239擺渡人kə ʑə n·go kə ʑə ngo ʑə go
240搖頭tə ko kə zɑ lɑ lɑ tə ko kə zɑ lɑ lɑ ko
241摔(碗~了)kə wɑ rɛ kə wɑ rɛ
242摘菜ti x·ni kə nə sɛ ti xni kə nə sɛ ti ni
243撒嬌kə s·nɑ x·tɕɑ x·tɕɛ kə snɑ xtɕɑ xtɕɛ tɕɑ tɕɛ
244說謊tɛ tɕɛ kə pɛ tɛ tɕɛ kə pɛ tɕɛ
245kə rɛ[v] ɕɛ[t] kə rɛv ɕɛt [v] ɕɛ[t]
246kə nə x·tsɛ kə nə xtsɛ tsɛ
247收割kə thwɛ kə thwɛ thwɛ
248放置kə tɛ kə tɛ
249放牛zo kə lo zo kə lo zo lo
250整日kə s·ŋi kə sŋi ŋi
251斗兒kə po kə po po
252kə jor kə jor jor
253斜眼m·ȵjɑ ʐə to kə jɑr mȵjɑ ʐə to kə jɑr ȵjɑ ʐə to jɑr
254施肥kə li lɑ x·tor kə li lɑ xtor li tor
255kə nə m·dʑə kə nə mdʑə dʑə
256曬(太陽)kə nɑ ŋɑi kə nɑ ŋɑi ŋɑi
257kə mɑ qhu kə mɑ qhu qhu
258月初kə to kə to to
259月底kə mɑ kə mɑ
260本(量詞)kə po di kə po di po di
261朵(量詞)kə thor[s] kə thors thor[s]
262kə rɛn n·tɕhɛ kə rɛn ntɕhɛ rɛn tɕhɛ
263殺豬pɑ kə n·tɕhɛ pɑ kə ntɕhɛ tɕhɛ
264杠棍kə nə bu ti kə nə bu ti bu ti
265條(魚量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
266松茸kə pɑ ji mɑ kə pɑ ji mɑ ji
267果乾pɑ ɕ·kə ʐɛ[m] pɑ ɕkə ʐɛm ɕ· ʐɛ[m]
268枸杞kə wɛ su kə wɛ su su
269kə rə v·ɕo kə rə vɕo ɕo
270種樹kə rɛ[v] li kə rɛv li [v] li
271s·kə[v] skəv [v]
272梳頭tə kɑ kə sɛ ɕo[t] tə kɑ kə sɛ ɕot ɕo[t]
273ʂ·kə n·dɛ ʂkə ndɛ ʂ·
274榫頭wo ʐə kə jɑ wo ʐə kə jɑ wo ʐə
275nɛ kə n·dɑ[m] nɛ kə ndɑm [m]
276欺負kə sɛ ɟjə[l] ŋɑ kə sɛ ɟjəl ŋɑ ɟjə[l] ŋɑ
277每(人)s·thɛ kə r·do sthɛ kə rdo thɛ do
278tə v·kə lə[t] tə vkə lət [t]
279比賽ɕu kə tɕhɛ ɕu kə tɕhɛ ɕu tɕhɛ
280角(量詞)kə ʑo kə ʑo ʑo
281毽子kə nə tə[l] kə nə təl [l]
282漢族kə pɑ kə pɑ
283漚肥ti ji li lə kə tsə ŋi ti ji li lə kə tsə ŋi ti ji li tsə ŋi
284油渣tɛ ʂ·tsɛ kə zɛ tɛ ʂtsɛ kə zɛ ʂ·tsɛ
285泥水匠tɑ ȵu kə rɑ p·kɛi tɑ ȵu kə rɑ pkɛi ȵu kɛi
286kə sə so kə sə so so
287流氓ko lɛ ŋu kə mɛ ko lɛ ŋu kə mɛ ko ŋu
288kə m·bɛ kə mbɛ
289渾濁kə qɑ z·do kə qɑ zdo do
290kə sɛ r·lɛ kə sɛ rlɛ
291洗涮kə sɑ r·ɟjɛ kə sɑ rɟjɛ ɟjɛ
292清水kə[m] kə ʐɛ kəm kə ʐɛ [m] ʐɛ
293漁夫kə ŋ·gɑ ɟj·wɛ kə ŋgɑ ɟjwɛ ŋ· ɟj·
294游泳kə n·dʑɑ kə ndʑɑ dʑɑ
295kə ʐɛ ʂ·tsi kə ʐɛ ʂtsi ʐɛ ʂ·tsi
296演戲kə nə zɛ[v] kə nə zɛv [v]
297瀑布tə tɕi nə kə nə m·dər tə tɕi nə kə nə mdər tɕi dər
298火柴kə ɕə m·tsho kə ɕə mtsho ɕə tsho
299灰色kə phrə kə phrə phrə
300炒菜kə rɑ x·sɛr kə rɑ xsɛr sɛr
301一點兒kə m·tɕhɑ[k] kə mtɕhɑk tɕhɑ[k]
302點頭tə ko kə sɑ ŋɑ ŋo tə ko kə sɑ ŋɑ ŋo ko ŋɑ ŋo
303點燃tɛ tɕo kə nə[t] tɛ tɕo kə nət tɕo [t]
304烤火kə nə bjo[m] kə nə bjom bjo[m]
305kə v·lu kə vlu lu
306燒石灰ɕu xu kə pɛ ɕu xu kə pɛ ɕu xu
307燒磚cço mo kə po cço mo kə po cço mo po
308熱(水)kə sɛ ji kɛ kə sɛ ji kɛ ji
309照相x·pɑr kə lɑ[t] xpɑr kə lɑt pɑr [t]
310熊膽brɛ ji s·kə zə brɛ ji skə zə brɛ ji
311熟(果)nə kə cço nə kə cço cço
312燎毛kə sɑ ʁ·və[t] kə sɑ ʁvət ʁ·[t]
313爬行(人)kə nə x·tsu kə nə xtsu tsu
314反芻kə ji n·dzə[k] kə ji ndzək ji dzə[k]
315牛打架kə tɕu tɕhu kə tɕu tɕhu tɕu tɕhu
316犁田kə tɕhɑ kə tɕhɑ tɕhɑ
317pɛ nm·ʐɛ kə pɛ nmʐɛ kə nm·ʐɛ
318玩耍kə nɑ ʁɑ kə nɑ ʁɑ ʁɑ
319理髮krɑ kə r·lo[s] krɑ kə rlos krɑ lo[s]
320理髮師kə rɑ qə ro[s] kə rɑ qə ros ro[s]
321理睬kə woŋ ŋo kə woŋ ŋo woŋ ŋo
322瓜籽lɑ kɑŋ kə[m] lɑ kɑŋ kəm kɑŋ [m]
323不熟mə nɛ kə cço mə nɛ kə cço cço
324生長tɛ kə x·tɛ tɛ kə xtɛ
325瘋人kə s·ȵio kə sȵio ȵio
326生病kə n·gi kə ngi gi
327痔瘡kə zɑ ʑi ʑə m·bor kə zɑ ʑi ʑə mbor ʑi ʑə bor
328瘌痢頭ko kə tʂhə ko kə tʂhə ko tʂhə
329瘟疫kə ɕi ti ɕ·tɛ kə ɕi ti ɕtɛ ɕi ti ɕ·
330kə ȵə[m] khoi kə ȵəm khoi ȵə[m] khoi
331瘦(肉)kə m·ȵɑ kho kə mȵɑ kho ȵɑ kho
332瘦肉mɑ kə tsho mɑ kə tsho tsho
333白色kə rə[m] kə rəm [m]
334kə to ʐɛ[k] kə to ʐɛk to ʐɛ[k]
335蓋上kɑ[v] kə[v] kɑv kəv [v] [v]
336建造kə rɑ[v] kɑ[v] kə rɑv kɑv [v] [v]
337kə to ʐɛ kə to ʐɛ to ʐɛ
338kə nɛ[m] ȵi kə nɛm ȵi [m] ȵi
339看病kə n·gi kɑ phə ri kə ngi kɑ phə ri gi phə ri
340真的kə tɑ kə tɑ
341kə sɑ thɛ[v] thɛ[v] kə sɑ thɛv thɛv thɛ[v] thɛ[v]
342眼白tə m·ȵjɑ kə nə rɛ[m] tə mȵjɑ kə nə rɛm ȵjɑ [m]
343kə r·ɟjə[v] kə rɟjəv ɟjə[v]
344kə nə m·ȵjɑ kə nə mȵjɑ ȵjɑ
345瞪眼kə nɑ x·tə x·ti kə nɑ xtə xti ti
346短褲ʂ·kɛ s·nə[m] kə ʂ·tu[t] ʂkɛ snəm kə ʂtut ʂ· [m] ʂ·tu[t]
347石匠kə rɑ z·dɛ kə rɑ zdɛ
348砌牆kə rɛ z·dɛ kə rɛ zdɛ
349破(碗~)kə n·cço[v] kə ncçov cço[v]
350kə n·du kə ndu du
351kə x·ɕo[m] kə xɕom ɕo[m]
352碓杵kə x·ɕə[m] brɛ[t] kə xɕəm brɛt ɕə[m] brɛ[t]
353碟子kə to ʐɛ kə to ʐɛ to ʐɛ
354磕頭ʂ·cçɑŋ phjɑ kə ɕɑ ʂcçɑŋ phjɑ kə ɕɑ ʂ·cçɑŋ phjɑ ɕɑ
355磨(刀)bru tɕu kə v·sɛ bru tɕu kə vsɛ bru tɕu
356離婚kə nə gɑ[t] kə nə gɑt [t]
357種田kə rɛ ji mɑ kə rɛ ji mɑ ji
358mɑ kə ʂ·tsə[v] mɑ kə ʂtsəv ʂ·tsə[v]
359稀(粥)kə gə ri kə gə ri ri
360kə s·pu kə spu pu
361窮人kə ŋ·gu kə ŋgu ŋ·gu
362kə s·pɑ kə spɑ
363端(碗)kə ȵjɑ ɑ v·ko kə ȵjɑ ɑ vko ȵjɑ ɑ ko
364笨蛋kə rɑ jo kə rɑ jo jo
365第一kə z·dɑ kə zdɑ
366籠手tə jɑ kɛ sɑ kə ʂ·ko tə jɑ kɛ sɑ kə ʂko ʂ·ko
367等待kə nɛ ji kə nɛ ji ji
368kə rɛ r·tsə[s] kə rɛ rtsəs tsə[s]
369粒(量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
370粗篩ɕi kə rɛ ɕi kə rɛ ɕi
371kə tɕhi kə tɕhi tɕhi
372紅色kə wu r·ȵɛ kə wu rȵɛ wu ȵɛ
373純(棉)kə ȵi ɑ tɑ kə ȵi ɑ tɑ ȵi ɑ
374練功z·loŋ kə z·gə[m] zloŋ kə zgəm loŋ [m]
375kə tɑ kə tɑ
376繡花(動詞)ʑo ʑo kə lɛ[t] ʑo ʑo kə lɛt ʑo ʑo [t]
377縮回kə cçɛ vu ʂ·ku ʂ·ku kə cçɛ vu ʂku ʂku cçɛ vu ʂ·ku ʂ·ku
378翻跟頭tə kə lə[m] tsə jɑ tə kə ləm tsə jɑ [m] tsə
379老天爺tə[m] kə[m] ɕɛ təm kəm ɕɛ [m] [m] ɕɛ
380老闆sɛ nə kə rɛ sɛ nə kə rɛ
381老百姓kə z·mɛ kə zmɛ
382老花眼wo m·ȵjɑ kə ŋo mɑ kə mu ti wo mȵjɑ kə ŋo mɑ kə mu ti wo ȵjɑ ŋo mu ti
383kə[k] x·sɛ pɛ kək xsɛ pɛ [k]
384肚痛tə x·to kə m·ŋə[m] tə xto kə mŋəm to ŋə[m]
385肥肉kə tsho kə tsho tsho
386肯定kə tɑ kə tɑ
387背(動詞)kə[v] kor kəv kor [v] kor
388胖人kə ȵjɑ[m] su kə ȵjɑm su ȵjɑ[m] su
389胡蘿蔔kə ru lɛ phu kə ru lɛ phu ru phu
390脊椎tə zə kə tsə ru ru tə zə kə tsə ru ru tsə ru ru
391脫臼nə kə ɬo nə kə ɬo ɬo
392kə z·lɛ khu kə zlɛ khu khu
393kə x·ɕo[m] brɑ[t] kə xɕom brɑt ɕo[m] brɑ[t]
394臼窩kə x·ɕə[m] kə xɕəm ɕə[m]
395舞獅sə ŋ·gɛ kə n·di sə ŋgɛ kə ndi ŋ· di
396節(量詞)kə tɑ dər kə tɑ dər dər
397草房ʂ·tsɛ kə sɛ tɛ ʂtsɛ kə sɛ tɛ ʂ·tsɛ
398tɛ ji tɕɛ nə kə qɑ x·ni tɛ ji tɕɛ nə kə qɑ xni ji tɕɛ ni
399藥粉kə mo s·mɛn kə mo smɛn mo mɛn
400蘿蔔纓lɑ phu lɛ kə ɕo lɑ phu lɛ kə ɕo phu ɕo
401螢火蟲qɑ ju kə səu dʑɑr qɑ ju kə səu dʑɑr ju səu dʑɑr
402bə[m] m·ȵjɑ kə zə[k] lɑ bəm mȵjɑ kə zək lɑ [m] ȵjɑ [k]
403蘑菇kə pɑ ji mo kə pɑ ji mo ji mo
404蝗蟲kə nə m·dɛr kə nə mdɛr dɛr
405螳螂sər kə n·dzə sər kə ndzə sər dzə
406蟑螂kə nɑ ʂ·ku kə nɑ ʂku ʂ·ku
407排(量詞)kə tɑ gə ʐɛ kə tɑ gə ʐɛ ʐɛ
408衣櫥tə kɛ kə[m] tə kɛ kəm [m]
409補(衣)kə zɑ tso kə zɑ tso tso
410補藥kə sɑ x·so s·mɛn kə sɑ xso smɛn so mɛn
411kə zɑ v·zo kə zɑ vzo zo
412裁判kə ʂə x·cçɑŋ kə ʂə xcçɑŋ ʂə cçɑŋ
413裁縫kə rɛ ʂo[v] kə rɛ ʂov ʂo[v]
414裝入kə ʂ·ko kə ʂko ʂ·ko
415假裝kə ni ɕ·pə zə kə ni ɕpə zə ni ɕ·
416褲腿ʂ·kɛ s·nə[m] kə zɛ ʂkɛ snəm kə zɛ ʂ· [m]
417西醫kə pɛ s·mɛn pɛ kə pɛ smɛn pɛ mɛn
418討價kə rɛ phu kə rɛ phu phu
419討飯kə nɑ phu phu kə nɑ phu phu phu phu
420記仇kə sɛ nə n·di n·di kə sɛ nə ndi ndi di di
421講故事x·pɛ kə[v] ɕɑ[t] xpɛ kəv ɕɑt [v] ɕɑ[t]
422證據kə zɛ ɕɛn kə zɛ ɕɛn ɕɛn
423kə rɛ tshɑ[t] kə rɛ tshɑt tshɑ[t]
424說媒kə r·bjo[k] kə rbjok bjo[k]
425說夢話kə mon tɛ tɑ thɑ v·lɑ kə mon tɛ tɑ thɑ vlɑ mon thɑ
426kə x·sɛ kə xsɛ
427責怪kə rɛ dʑɛr kə rɛ dʑɛr dʑɛr
428小偷kə mə ʂ·ku kə mə ʂku ʂ·ku
429賭氣kə sɛ nə s·ni n·di kə sɛ nə sni ndi ni di
430kə nə m·thu kə nə mthu thu
431nə kə tɕhɛ nə kə tɕhɛ tɕhɛ
432kə ŋ·gɛ kə ŋgɛ ŋ·
433走路kə n·kɛ kə nkɛ
434趟(量詞)kə[t] ɕɛ tɕi kət ɕɛ tɕi [t] ɕɛ tɕi
435充足kə ʂ·tɑ kə ʂtɑ ʂ·
436kə lɑ wɑŋ kə lɑ wɑŋ wɑŋ
437kə r·ɟjə kə rɟjə ɟjə
438kɑ kə ko kɑ kə ko ko
439跳舞kə s·tɕo nɛ kə stɕo nɛ tɕo
440kə qɑ jə su kə qɑ jə su su
441身體tə s·kə ru tə skə ru ru
442躲藏kə ɟjɛ ŋɑ tsu kə ɟjɛ ŋɑ tsu ɟjɛ ŋɑ tsu
443kə kɑ[m] r·ɟjɑ kə kɑm rɟjɑ [m] ɟjɑ
444輛(量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
445mɛ nə kə tɕhɛ mɛ nə kə tɕhɛ tɕhɛ
446近視眼kɑ ʂə qhə mə kə mu ti kɑ ʂə qhə mə kə mu ti ʂə qhə mu ti
447還願kə n·gə zə[v] kə ngə zəv [v]
448這些kə ku rə kə ku rə ku
449kə phi kə phi phi
450造謠kə zə s·kɛ tɕɛ kə zə skɛ tɕɛ tɕɛ
451那個nɛ kə nə nɛ kə nə
452那裡nɛ kə nə nɛ kə nə
453kə m·di kə mdi di
454kə z·dɛ kə zdɛ
455釘入kə ni kə ni ni
456鐵絲ɕi mə s·kə[t] ɕi mə skət ɕi [t]
457鐵匠kə v·ɕi kə vɕi ɕi
458鋤(草)r·tsɛ kɛ kɛ kə ʐɛ rtsɛ kɛ kɛ kə ʐɛ tsɛ ʐɛ
459鍋鏟sɛ rɛ kə sɛ rə sɛ rɛ kə sɛ rə
460qɑ rɑ kə lɑ qɑ rɑ kə lɑ
461間(量詞)kə z·gɑ lo kə zgɑ lo lo
462悶屁wo z·gə zɛ kə mɛ tə x·si wo zgə zɛ kə mɛ tə xsi wo si
463kə nə m·nə[m] kə nə mnəm [m]
464閹(公豬)kə zə[v] tɕo[s] kə zəv tɕos [v] tɕo[s]
465閹(母豬)kə zə[v] tɕo[s] kə zəv tɕos [v] tɕo[s]
466閹(雞)kə zə[v] tɕo[s] kə zəv tɕos [v] tɕo[s]
467日光kə v·so kə vso so
468陰曆kə ru r·tsə kə ru rtsə ru tsə
469陰道wo xo jir kə wi wo xo jir kə wi wo xo jir wi
470雕刻kə rɛ v·ko[t] kə rɛ vkot ko[t]
471背靠kə nə z·gu ʂ·tɛ kə nə zgu ʂtɛ gu ʂ·
472塊(鏡量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
473鞭打s·tɛ tɕɑ kə kɑ n·du stɛ tɕɑ kə kɑ ndu tɕɑ du
474頂(用角)kə ʂ·tɑ[t] kə ʂtɑt ʂ·[t]
475頓(飯量詞)kə tə zɑ kə tə zɑ
476頓(打量詞)kə tɑ n·du kə tɑ ndu du
477張(席量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
478衣領kə s·tɕo kə stɕo tɕo
479顆(量詞)kə r·dɑ kə rdɑ
480飯鍋kə n·dzɛ sə s·qɛ kə ndzɛ sə sqɛ dzɛ
481kə m·tsɛr kə mtsɛr tsɛr
482bri kə n·di bri kə ndi bri di
483kə sə[m] lo kə səm lo [m] lo
484騙子kə sɑ nə[v] lo kə sɑ nə vlo [v] lo
485閹(豬)kə rə v·tɕo kə rə vtɕo tɕo
486高的人wu s·ku kə m·bri wu sku kə mbri wu ku bri
487鬢角tə n·tsɛn kə rɛn tə ntsɛn kə rɛn tsɛn rɛn
488ɕ·kə[m] ɕkəm ɕ·[m]
489麻木kə n·dʑə s·pə[t] kə ndʑə spət dʑə [t]
490麻藥kə sɑ ʂə pə[t] kə sɑ ʂə pət ʂə [t]
491黃色kə qɑ r·ȵɛ kə qɑ rȵɛ ȵɛ
492黃鼠狼kə nə r·ku kə nə rku ku
493黑色kə ȵɑ kə ȵɑ ȵɑ
494鼻洞tə ɕi nɛ kə r·po tə ɕi nɛ kə rpo ɕi po
495鼻樑tə ɕi nɛ kə zɑ ko tə ɕi nɛ kə zɑ ko ɕi ko
漢義切字分析1110108776655554444444444444443333333333333333333333332222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222111111111111111111111 使1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 婿1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 西1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 1.34MB 0.021s | 材料如有冒犯通知即刪