提示:上古音欄目內部位置有所調整、所有功能都在、可仔細找找
序號漢義詞(小字是原記錄)音節分離
爾瑪語北·麻窩系*
四川阿垻州黑水縣麻窩鄉牙窩村
1丑(干支)ʐ·bə-dʐən ʐbəədʐən ʐ· dʐən
2bəwæɹ bəwæɹ wæɹ
3入殮phonbə-tɕeȵi-tɕe phonbətɕeȵitɕe phon tɕe ȵi tɕe
4刨花bə[l]-loŋsi bəlloŋsi [l] loŋ si
5味道bə[χ]tʂe bəχtʂe [χ] tʂe
6大象ʁ·laŋbə-tɕhi ʁlaŋbətɕhi ʁ·laŋ tɕhi
7髮旋ʐ·bə[l]ʐ·guæ ʐbəlʐguæ ʐ·[l] ʐ·guæ
8工人bələn bələn lən
9巳(干支)bəgi-dʐən bəgidʐən gi dʐən
10做事bə[l] bəl [l]
11bətæ bətæ
12敵人ʁ·bə ʁbə ʁ·
13ʐ·bə[ʁl] ʐbəʁl ʐ·[ʁl]
14毒蛇dəbəlu dəbəlu lu
15氣味bə[χ]tʂə[j] bəχtʂəj [χ] tʂə[j]
16水蛇tsɿbə[s] tsɿbəs tsɿ [s]
17漚肥ʁəmibə ʁəmibə ʁə mi
18火葬phonbə-tʂʅ[s]tæ phonbətʂʅstæ phon tʂʅ[s]
19bə[ʐ] bəʐ [ʐ]
20爬行(人)bə-tʂʅ[tʂ] bətʂʅtʂ tʂʅ[tʂ]
21狐臭tʂaqu[s]bə[χ]tʂəi tʂaqusbəχtʂəi tʂa qu[s] [χ] tʂəi
22gəɹbə[l] gəɹbəl gəɹ [l]
23
24窮人
25簸箕bə-tshæ[m] bətshæm tshæ[m]
26bə-tse bətse tse
27老百姓bələn bələn lən
28聾人nəkubə nəkubə ku
29mana-tɕa-thabə[χ]-tʂe manatɕathabəχtʂe ma na tɕa tha [χ] tʂe
30蒼蠅bə[p] bəp [p]
31bə[p]qəze bəpqəze [p] ze
32蛇皮bə[s]ɻapi bəsɻapi [s] ɻa pi
33蛇膽bə[s]x·tʂʅ bəsxtʂʅ [s] tʂʅ
34蛇藥bə[s]simæn bəssimæn [s] si mæn
35蜂蜜bə[k]bə bəkbə [k]
36蜜蜂bəʁa bəʁa ʁa
37蟒蛇bə[s]ba bəsba [s] ba
38bə[p]qəzi bəpqəzi [p] zi
39象鼻ʁ·lɑŋbə-thita[q] ʁlɑŋbəthitaq ʁ·lɑŋ thi ta[q]
40bə[k]tʂhɑ[l] bəktʂhɑl [k] tʂhɑ[l]
41鑼鼓ʐ·bə[k]tʂhæ[l] ʐbəktʂhæl ʐ·[k] tʂhæ[l]
42ʐ·bə[k]tʂha[l] ʐbəktʂhal ʐ·[k] tʂha[l]
43bə[χ]tʂi bəχtʂi [χ] tʂi
44香味na-tɕa-thabə[χ]-tʂe natɕathabəχtʂe na tɕa tha [χ] tʂe
45bə[k]-khə bəkkhə [k] khə
漢義切字分析643222221111111111111111111111111111111111111111111111111111
 
蘇ICP備17001294號 | 0.56MB 0.75MB 0.021s | 材料如有冒犯通知即刪